№86 от 43878 по ч.пр. дело №1060/1060 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 86
София, 17.02.2020 година

Съдия КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА – докладчик по ч. т. д. № 1060/2019г. на ВКС, Второ Търговско отделение, констатира, че в предоставения му едноседмичен срок „Беркут К.” Е., [населено място] не е изпълнило указанието за отстраняване нередовността на подадената от него частна жалба, дадено му с разпореждане от 04.11.2019 г. Видно от приложеното съобщение от 04.11.2019 г., указанието за представяне на документ за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 15 лв., е съобщено на страната на 21.01.2020 г. и следователно едноседмичният срок за изпълнението му е изтекъл на 28.01.2020 г. С оглед обстоятелството, че същата не е изпълнила посоченото указание, депозираната от нея частна жалба следва да бъде върната.

Така мотивиран, на основание чл. 262, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 275, ал. 2 ГПК, съдията-докладчик
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА подадената от „Беркут К.” Е., [населено място] частна жалба вх. № 9280 от 01.11.2019 г.

Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на Търговска колегия на Върховен касационен съд в едноседмичен срок от връчването му на страната.

Съдия-докладчик:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed