Определение № от 7.6.2013 по гр. дело №3509/3509 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
София, 07.06. 2013 г.

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова гр. дело № 3509/2013г.
Производството е по реда на чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на М. К. Х. и Й. К. М. срещу въззивно решение по гр.дело № 14502/2012г. на Софийския градски съд.
С обжалваното решение е обезсилено решение от 05.06.2012г. по гр.д.№ 45556/2010г. на Софийския районен съд и е прекратено като недопустимо произдводството по делото.
За да постанови обжалваното решение въззивният съд е приел, че искът е процесуално недопустим, поради липса на правен интерес.
Настоящият съдебен състав намира, че производството по образуваното пред ВКС касационно дело, следва да бъде спряно с оглед образуваното тълкувателно дело № 1/2013г. на ВКС, ОСГТК. Решението по последното ще има значение за допустимостта на касационното обжалване. Това е така, защото цената на предявения установителен иск за собственост с правно основание чл.124ГПК в случая е под определения в чл.280,ал.2 ГПК минимум – 376,20 лева. С решението по цитираното тълкувателно дело ще се даде отговор на въпроса подлежи ли на касационно обжалване въззивно решение, с което решението на първоинстанционния съд е обезсилено и делото е прекратено, ако цената на иска е под 5000 лева по граждански дела, респ. под 1000 лева по търговски дела.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по гр.д. № 3509/2013г., по описа на ВКС, ІІ г.о. до приключване на производството по тълкувателно дело №1/2013г., ОСГТК. След приключването му настоящото дело да се докладва за възобновяване на процесуалните действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1.

2.