Определение №1091 от по гр. дело №1145/1145 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                          
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 1091
 
гр.София, 30. 09.  2009 година
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  Първо гражданско отделение в закрито заседание на осемнадесети септември   две хиляди и девета година в  състав:
 
                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ТЕОДОРА НИНОВА
                                            ЧЛЕНОВЕ:     ДИЯНА ЦЕНЕВА
                                                                       ВАСИЛКА ИЛИЕВА
                                                                                                                                                       
изслуша   докладваното  от   
председателя       (съдията)   ТЕОДОРА НИНОВА
гражданско  дело    под №    1145/2009 година
 
Производство по чл.288 ГПК.
Обжалвано е въззивното решение на Б. окръжен съд, постановено под № 792 на 24.02.2009 год. по в.гр.дело № 930/2008 год., с което е отменено решение № 1592/14.07.2008 год., постановено по гр.дело № 641/2007 год. по описа на Районен съд-гр. Разлог, вместо него е постановено друго за отхвърляне предявения от М. Д. Р. иск за признаване за установено по отношение на Р. И. Б., И. Г. Б., М. Г. Б. и К. Г. К., че Д. К. Р. , б.ж. на гр. Б., починал на 30.09.2000 год., е бил собственик към момента на образуване на ТКЗС на следния земеделски имот: нива в м.”Ш”, землището на гр. Б. с площ от 2.50 дка, при съседи: Павел Я. , М. К. , Д. К. и път.
Недоволни от въззивното решение са касаторите Р. Д. Г., Д. Г. Р., Е. И. Р., М. Г. К., всички от гр. Б. и Р. Д. М. от гр. Р. като наследници на ищцата М, починала на 26.01.2009 год., представлявани от адвокатите И. Н. и Сн. Е. от АК Б. , които го обжалват в срока по чл.283 ГПК като считат, че е допустимо касационно обжалване на основание чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК понеже съдебният акт е мотивиран единствено с процесуални изводи без основаване на материалното право тъй като е обсъдена само една от предпоставките за уважаване на установителния иск с правна квалификация чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ относно идентичността на имота, претендиран от ищците и този, възстановен на ответниците, представят съдебни решения.
Ответниците по касация К. Г. К. и М. Г. Б., двамата от гр. Б., представлявани от адвокат Е в писмен отговор по чл.287, ал.1 ГПК заявяват становище по недопустимост на касационната жалба.
Ответниците по касация Р. И. Б. и И. Г. Б., двамата от гр. Б. не вземат становище по допустимостта на касационното обжалване.
Върховният касационен съд, състав на І гражданско отделение като констатира, че решението е въззивно и с него е потвърдено първоинстанционно решение, както и че обжалваемия интерес не е до 1 000 лева намира, че касационната жалба е допустима.
Касационно обжалване не следва да се допусне макар разрешените от въззивния съд процесуални и материалноправни въпроси да са съществени – процесуалните се отнасят до правото на защита и тежестта на доказване, а материалноправният е обусловил съдържанието на постановеното въззивно решение.
За да бъде допуснато касационно обжалване трябва да е налице някоя от трите специални предпоставки, уредени в чл.280, ал.1, т.1, т.2 и т.3 ГПК.
Материалноправен или процесуалноправен въпрос е от значение за точното прилагане на закона и развитието на правото, когато по него няма съдебна практика или има съдебна практика, но тя не е правилна и трябва да бъде променена, поради което касаторът следва да изложи сериозни аргументи срещу приетото разрешение и да посочи как приетото от въззивния съд разрешение влиза в конфликт с разрешенията на тези въпроси, по които има установена съдебна практика с представяне на влезли в сила решения като се съобрази уеднаквената, непротиворечива и постоянна съдебна практика, което в случая не е сторено.
Материалноправен или процесуалноправен въпрос е разрешен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд, когато тази практика е задължителна – постановленията на Пленума на Върховния съд и тълкувателните решения на Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния касационен съд.
Материалноправен или процесуалноправен въпрос е разрешаван противоречиво от съдилищата, когато наред с обжалваното въззивно решение съществува и друго влязло в сила съдебно решение, в което същият материалноправен или процесуалноправен въпрос е разрешен по различен начин, при което е без значение кой съд е постановил другото решение. За да има противоречие по същия въпрос трябва да се отчита, че решенията са постановени по различни дела, което означава, че различни факти са правнорелевантни и различни факти са доказани, което налага винаги да се сравняват отделните случаи, да се намери общото между тях и това общо да е същественият материалноправен или процесуалноправен въпрос, което в случая не е направено.
В изложението на основанията за касационно обжалване липсва съпоставяне с какво обжалваното въззивно решение противоречи на практиката на Върховния касационен съд.
Представените решения на Върховния касационен съд са неотносими към настоящия спор, свързан с иска по чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ:
Решение № 365 от 30.05.2006 год. по гр.дело № 2963/2004 год. на ІV-А гражданско отделение касае приложението на чл.12, ал.7 ЗСПЗЗ;
Решение № 72 от 06.03.2009 год. по гр.дело № 6458/2007 год. на І гражданско отделение се отнася до приложението на чл.12, ал.2 ЗСПЗЗ с оглед доказване собствеността в производството по чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ, а
Решение № 1* от 17.10.2005 год. по гр.дело № 1075/2005 год. на ІV гражданско отделение има предвид друга фактическа обстановка относно приложението на чл.127, ал.1, чл.188, ал.1 и ал.2 ГПК/отм./ във връзка с чл.2, ал.3 ЗОС и § 1, ал.2 ЗК.
Решение от 18.10.2007 год., постановено по гр.дело № 309/2007 год. на Софийски окръжен съд не следва да се съобразява тъй като липсва заверка, че е влязло в сила и кога.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на І гражданско отделение
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Б. окръжен съд, постановено под № 792 на 30.10.2008 год. по в.гр.дело № 930/2008 год.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/
 
 
 
/СЛ
Вярно с оригинала!
СЕКРЕТАР: