fbpx

Определение №1230 от 16.12.2011 по гр. дело №529/529 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

N 1230

гр. София ,16.12.2011г.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в закрито заседание на деветнадесети октомври две хиляди и единадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛ ЕНОВЕ: ЛИДИЯ РИКЕВСКА
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова
гр. дело N 529 / 2011 г. по описа на Първо гражанско отделение, за да се произнесе съобрази:

Производството е по чл. 288 ГПК.
К. И. П. е обжалвала въззивното решение на Великотърновския окръжен съд № 79 от 31.03.2010г. по гр.д. 64/2010г.
Касационната жалба е подадена в срок, отговаря на изискванията на чл.284 ГПК и е процесуално допустима от гледна точка на изискването на чл.280 ал.2 ГПК, проверката за което е извършена с определение № 28 от 27.01.2011г. по ч. гр.д.№ 15/2011г.
Ответникът Д. Д. Д. изразява становище, че жалбата е неоснователна.
Ответникът В. М. Т. не е подал отговор по реда на чл.287 ГПК.
Великотърновският окръжен съд е потвърдил решението на Районния съд [населено място] № 461 от 09.11.2009г. по гр.д. № 1371/2008г., с което е отхвърлен иска на К. И. П. против В. М. Т. и Д. Д. Д. с правно основание чл.108 ЗС за отстъпване собствеността и предаване на владението върху 50 кв.м. от собствения й недвижим имот, представляващ УПИ ІХ-1128 кв.87 по плана на [населено място] . В. съд е приел от фактическа страна, че границите на имота на ищцата не са изцяло реално отложени на терена. Изградена е ограда на регулационната линия от ответника Д. без навлизане в нейния имот, а оградата от бодлива тел на стоманобетонови колове между имота на ищцата и съседния от изток имот на ответника Вл.Т. е временна , нетрайно материализирана и при огледа ,извършен от вещото лице колчетата са премахнати. С оглед на тези обстоятелства въззивният съд е приел за обоснован и законосъобразен изводът на първоинстанционния съд, че не е доказано твърдението за владение без основание от ответниците на около 50 кв.м. от имота на ищцата , поради което ревандикационният иск е неоснователен.
В изложението за допускане на касационното обжалване се развиват съображения за тълкуване на разпоредбата на чл.280 ал.1 ГПК и се прави съпоставка между принципите на гражданския процес, залегнали в отменения ГПК от 1952г. и действащия ГПК , налагащи изменение на съществуващата съдебна практика . Поддържа се, че правният въпрос от съществено значение за точното прилагане на закона се състои в разбирането , налагано от ГПК съдът да изгради фактическите си констатации въз основа на фактически и доказателствен материал представен от страните по делото. За гарантиране на това правно начало според касаторката е необходимо съдът да осигури възможност на страните и да им указва съдействие за установяване на фактите. Извън тези общи съображения се поставя правният въпрос дали отказът на окръжния съд да допусне назначената от него съдебна експертиза на основания, различни от посочените в чл.159 ГПК представлява дерогиране на гаранцията крепяща принципа на състезателния процес и водеща до ощетяване на страната и нарушаваща равенството на страните в процеса. Сведен до обстоятелствата по конкретното дело въпросът следва да се свърже не само с посочените от касатора принципи на гражданския процес, но и с проявлението им във въззивното производство във връзка с установената в чл.266 ГПК забрана за посочване на нови доказателства, освен ако страните не са могли да ги узнаят , посочат и представят до подаване на жалбата респ. срока за отговор или с тях се установяват нововъзникнали обстоятелства. Тези предпоставки в случая не са били налице, тъй като новото доказателство, поискано пред въззивния съд, е техническа експертиза, поискана за проверка на констатациите на вече изслушаната пред районния съд експертиза, без тя да е била оспорена. Ето защо така както е поставен , без да е свързан с конкретните обстоятелства по делото и фазата на процеса, в който е отказано исканото доказателство, правният въпрос по чл.280 ал.1 ГПК не може да се приеме за решаващ за спора, защото съдът не е отказал изобщо да назначи вещо лице, поискано от страната за доказване на твърденията й, а е заличил допусната във въззивното производство експертиза като същевременно в мотивите изрично е посочено, че кадастралното заснемане следва да бъде извършено по предвидената в З. процедура със съответните правни последици от това административното производство.
С оглед на изложеното не е налице общото основание на чл.280 ал.1 ГПК и касационната жалба не следва да се допуска за разглеждане по същество.
Воден от горното Върховният касационен съд, първо гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

Не допуска касационно обжалване на въззивното решение на Великотърновския окръжен съд № 79 от 31.03.2010г. по гр.д. 64/2010г.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Определение №65 от 41988 по гр. дело №66/66 на Петчленен състав отделение, Гражданска колегия на ВКС

5 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 65 София, 15.12. 2014 година Върховният касационен съд, ГК, петчленен състав, в закрито заседание на дванадесети декември през две хиляди и четиринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора НиноваЧЛЕНОВЕ: Веска РайчеваСветлана КалиноваБонка ДечеваГеника Михайлова като изслуша докладваното от съдия Светлана Калиновагражданско дело №

Прочети »

Решение №126 от по гр. дело №835/835 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                                                     О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №.126                                        София. 08.03.2010 г. Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари   две хиляди и десета  година в състав:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА  ВЪРБАНОВА                                               ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ  ЕФРЕМОВА                                                                                 БОНКА  ЙОНКОВА изслуша докладваното от

Прочети »

Определение №356 от 19.10.2012 по гр. дело №622/622 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 356 София, 19.10.2012 година Върховният касационен съд,Второ гражданско отделение,в закрито заседание на четвърти октомври през две хиляди и дванадесета година,в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:Красимир ВлаховЧЛЕНОВЕ:Светлана КалиноваЗоя Атанасова при секретаркато изслуша докладваното от съдия Светлана Калиновагражданско дело № 622 от 2012година и за да се произнесе

Прочети »

Определение №40 от 16.1.2014 по ч.пр. дело №7657/7657 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 40 гр. София, 16.01.2014 година Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, трето гражданско отделение в закрито заседание на тринадесети януари двехиляди и четиринадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ХИТОВАДАНИЕЛА СТОЯНОВА изслуша докладваното от председателя СИМЕОН ЧАНАЧЕВ ч. гр. д.

Прочети »

Определение №180 от по гр. дело №1227/1227 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 180 . С., 10.02.2012 г. Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 31.01.12 г. в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВАЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВАИЛИЯНА ПАПАЗОВА Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №1227/11 г.,Намира следното: Производството е по чл.288,

Прочети »

Определение №82 от 12.2.2019 по ч.пр. дело №471/471 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 82 гр. София, 12.02.2019 год. ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети януари две хиляди и деветнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКАЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВАГЕРГАНА НИКОВА като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 3373

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top