Определение №124 от 16.5.2013 по гр. дело №1178/1178 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 124

гр.София, 16.05.2013г.

в и м е т о н а н а р о д а

Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети май две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател:НАДЕЖДА ЗЕКОВА
Членове: ВЕСКА РАЙЧЕВА
СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

като разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д.N 1178 описа на ВКС за 2012 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.248, ал.3 ГПК.
Обжалвано е било решение от 13.06.2012г. по гр.д.№1402/2012г., с което ОС Варна е уважил искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1 и 2 КТ.
С определение от 06.03.2012г. Върховният касационен съд, състав на четвърто г.о. не е допуснал касационно обжалване на решение от 13.06.2012г. по гр.д.№1402/2012г. на ОС Варна, по жалба на [фирма].
Ответницата по жалба С. С. К., чрез процесуалния си представител, с молба от 21.03.2013г. е поискала да се измени определението и да й бъдат присъдени поисканите своевременно разноски в размер на 250 лева.
Върховният касационен съд, състав на четвърто г.о., приема за установено следното:
Молбата за присъждане на разноски е основателна.
При постановяване на определението си Върховният касационен съд не се е произнесъл по искане за присъждане на разноски по делото направено с молба от 25.02.2012г. от ответницата по жалба С. С., която е представила списък на същите в размер на 250 лева с оглед разпоредбата на чл.80 ГПК.
Искането за изменение на решение в частта за разноските съобразно разпоредбата на чл.248, ал.1 ГПК може да бъде направено в месечен срок от постановяване на определението, който с случая е спазен.
На основание чл.78, ал.3 ГПК разноските се дължат на ответница – молителка, тъй като са претендирани своевременно, поради което жалбоподателят следва да бъде осъден да й ги заплати в поискания размер.
Предвид изложените съображения, съдът
О п р е д е л и :

ОСЪЖДА [фирма] да заплати на С. С. К. сумата 250 лева разноски по делото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: