Определение №13 от 2.2.2009 по гр. дело №5008/5008 на 5-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 13
 
София, 02.02.2009 година
 
Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 29.01.2009 две хиляди и девета година, в състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛСА ТАШЕВА
          ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело №5008/2008   година
Постъпила е жалба от Р. Р. С.,в качеството му на частен съдебен изпълнител,с рег. №812,с район на действие Окръжен съд гр. К. против решение от 10.10.2008г. на Дисциплинарната комисия на Камарата на Частните съдебни изпълнители в България,на основание член 73 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Образуваното във връзка с подадената жалба производството неправилно е било разпределено за произнасяне в закрито съдебно заседание. Същото следва да се разгледа в открито съдебно заседание, с призоваване на страните,поради което настоящото производство следва да се прекрати,като се образува и насрочи делото за разглеждане в открито съдебно заседание.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
 
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №5008/2008г. по описа на Върховен касационен съд,състав на Пето гражданско отделение.
Делото да се докладва на председателя на отделението за образуване на гражданско дело по реда на член 73 от Закона за частните съдебни изпълнители и насрочване в открито съдебно заседание.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ: