Определение №133 от 15.9.2009 по гр. дело №352/352 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
 
   № 133
 
 
                    Гр. София 15.09.2009 година
 
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение в закрито заседание на дванадесети септември две хиляди и девета година в състав:
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛСА ТАШЕВА
 
ЧЛЕНОВЕ:ЗЛАТКА РУСЕВА
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
 
секретар
с участието на прокурора изслуша докладваното от председателя /съдията/ ЕЛСА ТАШЕВА гражданско дело № 352/2009 година
Производството е по чл. 303 и сл. ГПК, образувано по молбата на Ц. П. В. и Е. П. Г. и двете от гр. Ст. З. за отмяна на влязло в сила решение по гр.дело № 35/2008 год. на Окръжен съд, гр. Ст. З. При направената служебна проверка от касационния съд, относно допустимостта на молбата за отмяна са констатирани недостатъци, изразяващи се в отсъствие на точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна. Видно от полученото съобщение за отстраняване на недостатъка и изпратения отговор, последният по своето съдържание не представлява изпълнение на задължителните указания. В този смисъл налице са основанията на чл.306
ал.2 11 IK, във вр.с чл. 286 ал.1 т.2 ГПК за връщане на молбата за отмяна и прекратяване на образуваното производство, затова ВКС на РБ, Ш. г.о.
 
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
 
ВРЪЩА молба за отмяна, постъпила от Ц. П. В. и Е. П. Г. от гр. Ст. З. , за отмяна на влязло в сила решение по гр.дело № 35/2008 г. на Окръжен съд – Ст. З. , на основание чл.306 ал.2 във вр.с чл.286, ал.1 т. 2 ГПК и
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 352/2009 година на ВКС на РБ, ІІ-ро г.о.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: