Определение №134 от 2.11.2010 по ч.пр. дело №615/615 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

3
Върховен касационен съд на Република България НК, ІІІ н.о. дело № 615/2010 год.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 134

гр.София, 2 ноември 2010 година

Върховният касационен съд на Република България, Трето наказателно отделение в закрито заседание на две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: САША РАДАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: Фиданка Пенева
Кети Маркова

при участието на прокурора С. Б.
изслуша докладваното от
председателя (съдията) САША РАДАНОВА
ч.наказателно дело под № 615/2010 година

Производството пред ВКС е по чл.44, ал.1 НПК.
Варненският и Софийския районни съдилища спорят, кой е местно компетентния да разгледа прекратените съответно анхд № 2297/2010 год. и анхд № 6196/2010 год., образувани по жалбата на С. Х. Е. със седалище в София против НП № 19 от 11.ХІІ.2009 год. на председателя на К. за защита на личните данни.
Съображенията срещу своята компетентност съдилищата са изложили в разпореждане № 1057 от 11.V.2010 год. и в разпореждане от 14.ІХ.2010 год. на определените докладчици от Варненския и Софийския районен съд.
Становището на представителя на ВКПр е, че компетентен да разгледа жалбата е Варненския районен съд, което становище и ВКС споделя.
Съображенията, които съдията от Софийския районен съд П.Стоицев е изложил, са правилни. Дружеството е санкционирано не защото не е изпълнило „ действията по подаване на заявление за регистрация”-такъв довод е изтъкнало дружеството срещу местната компетентност на Варненския районен съд, с който довод съдът неоснователно се е съгласил – а защото въпреки липсата на регистрация по Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ „обработва лични данни на физически лица” и „не е определил с инструкция необходимите… мерки за защита на личните данни”. Нарушенията, съответно на чл.17, ал.1 и на чл.23, ал.4 ЗЗЛД, са извършени на територията на комплекса „З. пясъци”, в съдебния район на Варненския районен съд и този съд е компетентен да разгледа делото по правилото на чл.59, ал.1 ЗАНН.
С оглед на горното ВКС в състав от трето наказателно отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ВЪЗЛАГА на Варненския районен съд разглеждането на жалбата от С. Х. Е. със седалище в София против НП № 19 от 11.ХІІ.2009 год. на председателя на К. за защита на личните данни.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/

/СЛ
Вярно с оригинала!
СЕКРЕТАР: