Определение №15 от 30.1.2015 по ч.пр. дело №2012/2012 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Върховен касационен съд на Република България НК, ІІІ н.о. дело №

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 15

гр.София, 30 януари 2015 година

Върховният касационен съд на Република България, Трето наказателно отделение в закрито заседание на две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: САША РАДАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА
ЛАДА ПАУНОВА

при участието на прокурора ДИМИТЪР ГЕНЧЕВ
изслуша докладваното от
председателя (съдията) САША РАДАНОВА
ч.наказателно дело под № 2012/2014 година

Производството пред ВКС е по чл.43, т.3 НПК, образувано по повод самоотводите на всички съдии от Санданския районен съд. Самоотводите са основани на чл.29, ал.2 НПК и мотивирани с довода, че извършителят на деянието по чл.1, ал.2 УБДХ е брат на съдия от този съд.
Невъзможността, местно компетентния съд да образува състав за разглеждането на нд № 899/2014 год., налага възлагането му на друг, еднакъв по степен и териториално близък съд, на които условия отговаря Благоевградския районен съд.
С оглед казаното ВКС
О П Р Е Д Е Л И:
ВЪЗЛАГА на Благоевградския районен съд разглеждането на прекратеното по описа на Санданския районен съд нд № 899/2014 год. с нарушител А. Д. М..
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: