Определение №161 от по гр. дело №1663/1663 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  № 161
 
София, 05 . февруари 2010 г.
 
Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на четвърти февруари две хиляди и десета година в състав:
                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:        Борислав Белазелков
                                                ЧЛЕНОВЕ:     Красимира Харизанова
                                                                        Марио Първанов
като разгледа докладваното от съдията Б. Белазелков гр.д. № 1663 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:
Производство по чл. 288 ГПК.
Обжалвано е решението на Софийския апелативен съд от 23.06.2009 г. по гр.д. № 1943/2008, с което е отменено решението на Софийския окръжен съд от 27.06.2008 г. по гр.д. № 1304/2007, като са отхвърлени предявените частични искове по чл. 31, ал. 2 ЗС.
Недоволни от решението са жалбоподателите Н. Д. Н. и Ж. С. Н., представлявани от адв. В от САК, които го обжалват в срок, като считат, че въззивният съд се е произнесъл по материалноправния въпрос, лично ли е ползването на имот, в който съсобственикът развива търговска дейност, който е решен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд, разрешава се противоречиво от съдилищата и има значение за точното прилагане на закона и развитието на правото.
Ответникът по жалбата Т. Д. Г. , представляван от адв. В от САК, я оспорва, като счита, че съдът е изпълнил задължението си да даде вярната правна квалификация на предявения иск. Ползването на имота е било разпределено, като истците са ползвали имота през 2005, а ответника – през 2006 г. В допълнение ответникът излага, че ако ползването не беше разпределено, правно значение биха имали неговите граждански плодове, а не доходите от извършваната в него дейност.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, като констатира, че обжалваното решение е въззивно, както и че обжалваемият интерес на делото пред въззивната инстанция не е под 1.000 лева, намира, че то подлежи на касационно обжалване. Касационната жалба е подадена в срок, редовна е и е допустима.
За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че до края на 2004 г. имотът е ползван общо от съсобствениците, след което истците са се оттеглили и от началото на 2005 г. имотът се ползва от ответника, който извършва в него търговия. Истците са поканили ответника да им плаща обезщетение на 07.11.2007 г., поради което не им дължи обезщетение за исковия период от 01.01.2006 до 29.10.2007 г.
Касационното обжалване не следва да бъде допуснато, въпреки че повдигнатият материалноправен въпрос обуславя крайното решение на съда, но той не е решен в противоречие със задължителна практика на Върховния касационен съд (такава не е посочена в изложението към касационната жалба и не съществува), нито се разрешава противоречиво от съдилищата – в представеното решение на Върховния касационен съд по гр.д. № 803/2008 са разрешени други въпроси, а в решението по гр.д. № 4390/1982 е решен въпросът за събрана реколта от общия имот. Повдигнатият въпрос няма значение и за точното прилагане на закона и развитието на правото, тъй като въззивният съд е съобразил установената съдебна практика, че съсобствениците участват в съразмерно на дела им в ползите от имота, т.е. могат да претендират съответна част от неговите плодове, в т.ч. гражданските. Те могат да претендират част от реколтата (след като се приспаднат разходите по отглеждането и събирането й) или част от наема или арендата, но не могат да претендират част от доходите от дейността, която съсобственикът е извършвал в общия имот, напр. част от полученото адвокатско възнаграждение (ако имотът е ползван лично като адвокатска кантора), част от полученото възнаграждение за частни уроци (ако имотът е ползван лично за преподаване на частни уроци) или част от реализираната печалба (ако имотът е ползван лично за извършването на занаятчийска или търговска дейност).
Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
НЕ ДОПУСКА касационното обжалване на решението на Софийския апелативен съд от 23.06.2009 г. по гр.д. № 1943/2008.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.