Определение №164 от 4.3.2013 по ч.пр. дело №701/701 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

4

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 164
[населено място] , 04,03,2013 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД , ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ , първо отделение , в закрито заседание на дванадесети февруари , две хиляди и тринадесета година, в състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ : НИКОЛА ХИТРОВ
ЧЛЕНОВЕ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА
РОСИЦА БОЖИЛОВА
като разгледа докладваното от съдия Божилова ч.т.д. № 701 / 2012 год. и за да се произнесе съобрази следното :
Производството е по чл. 274 ал.3 т.1 ГПК .
Образувано е по частна касационна жалба на Й. Д. А. против определение № 1761 / 10.08.2012 год. по ч.гр.д.№ 2716 / 2012 год. на Софийски апелативен съд , Гражданско отделение , 4 състав, с което е потвърдено определение № 1414 / 18.06.2012 год. , постановено по т.д.№ 175/ 2012 год. от Окръжен съд Благоевград , с което е оставена без разглеждане жалбата на Й. А. против отказ на Изпълнителния директор на А., съдържащ се според жалбоподателя в писмо изх.№ 94-00-3314 / 2011 година . Жалбоподателят оспорва извода на въззивния съд, че не е налице предмет на жалбата , тъй като не се касае за отказ на длъжностно лице от А. , постановен по надлежния , съгласно Закона за търговския регистър ред . Изхождайки от чл.30 ал.2 вр. с ал.1 и чл.14 ЗТР , жалбоподателят счита , че в случаите на уважен иск по реда на чл.74 ТЗ , какъвто е настоящият , въз основа на служебно изпратения препис от съдебното решение, А. е длъжна да заличи служебно вписаните обстоятелства – предмет на отменените решения на ОС на дружеството и без да е необходимо заявление за това от лица, легитимирани съгласно чл.15 ЗТР . Неизвършвайки вменените му от закона действия по заличаване на обстоятелствата – предмет на отменените решения на ОС на дружеството, жалбоподателят счита , че А. по същество е заявила мълчалив отказ , в противоречие с чл.24 ЗТР . Предвид недопустимостта на такъв мълчалив отказ , жалбоподателят твърди предявена своя молба вх. № 94-00-3314 / 15.11.2011 год. , съдържаща искане за отговор относно мотивите на постановения отказ . Твърди характеристика на такъв отказ на постановения по молбата отговор под същия номер , от 03.02.2012 год., на Изпълнителния директор на А. . В обосноваване допускане на касационното обжалване , жалбоподателят формулира следния въпрос : Допустимо ли е и без подадено заявление по образец / съгласно чл.6 от Наредба № 1 / 14.02.2007 год. за водене , съхраняване и достъп до търговския регистър / от лица , легитимирани съгласно чл. 15 по ЗТР , в случай на отменено по реда на чл.74 ТЗ решение на ОС на търговско дружество , мотивиран отказ на длъжностно лице от А. за служебно заличаване на вписаните , въз основа на отменените решения на ОС на дружеството обстоятелства , да подлежи на обжалване по реда на чл.25 ЗТР ? Жалбоподателят счита, че отговор на този въпрос се явява от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото и предпоставя допускането му в хипотезата на чл.280 ал.1 т.3 ГПК . Не сочи противоречива съдебна практика, нито излага обстоятелства в обосноваване нуждата от преодоляване на посочена непротиворечива съдебна практика , в резултат на промяна на законодателството или обществените условия .
Върховен касационен съд, първо търговско отделение констатира, че частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ал .1 ГПК, от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу валиден и допустим съдебен акт .
За да се произнесе по допускане на касационното обжалване настоящият състав съобрази следното :
С решение № 148 / 16.12.2010 год. по гр.д.№ 516 / 2009 год. на Окръжен съд Благоевград , влязло в сила на 12.08.2011 год. , са отменени като незаконосъобразни, по иск на Й. А. и на основание чл.74 ТЗ , решенията на ОС на [фирма] от 15.09.2009 год. за : 1 / изключване съдружника Й. А. ; 2 / преразпределение дружествените му дялове между оставащите двама съдружници и 3 / изменение на дружествения договор . Едва на 03.11.2011 год., предвид забава в изпълнение задължението на съда за служебно изпращане препис от решението на А. , последната единствено е обявила съдебното решение , без да заличи вписаните обстоятелства – предмет на отменените с уважаване иска по чл.74 ТЗ решения на ОС на [фирма] . В обжалвания, в качество на „ отказ „ на А.. , отговор – писмо изх.№ 94-00-3314 / 03.02.2012 год. , непостановеното заличаване е обосновано с междувременно извършени вписвания по партидата на търговеца , за прехвърляне дружествените дялове на оставащите съдружници в полза на трето лице, понастоящем едноличен собственик на капитала на преобразуваното в еднолично дружество с ограничена отговорност , респ. промяната в организационната му форма и взетите двукратно решения за увеличение на капитала на дружеството. От същия отговор, а и от съдържанието на молба от 17.01.2012 год. на Й. А., е видно , че след обявяването на съдебното решение жалбоподателят е подал молба за изправяне на грешка – вх.№ 20111107103556 , по която има постановен отказ с мотиви , основани на гореизложеното – че по партидата на търговското дружество , след вписване изключването на Й. А., считано от 02.11.2011 год. до момента , са вписани множество промени , неатакувани по реда на чл.29 ЗТР , препятстващи заличаване на обстоятелствата , вписани на основание отменените по реда на чл.74 ТЗ решения на ОС на дружеството , с оглед единствено бъдещото действие на отмяната . Нито молбата за отстраняване на грешка по чл. 27 ЗТР , нито отказът на А.. , чиито мотиви са възпроизведени в писмо – отговор изх.№ 94-00-3314 / 03.02.2012 год. на Изпълнителния директор на А.. , се съдържат в преписката по жалбата, тъй като не този отказ е предмет на настоящото обжалване . С последваща молба вх.№ 94-00-3314 / 15.11.2011 год. , също непредставена , Й. А. е поискал писмен отговор относно мотивите на постановения отказ по молбата за отстраняване на грешка по чл.27 ЗТР , вкл. указване необходимите действия , които същият следва да предприеме, за да би било постановено исканото заличаване . Поради липса на отговор същият депозира нова молба от 17.01.2012 год. / вече приложена по преписката /, в отговор на която е изготвено и писмо изх.№ 94-00-3314 / 03.02.2012 год. на Изпълнителния директор на А.. – предмет на подадената жалба на основание чл.25 ЗТР .
За да потвърди първоинстанционното определение за оставяне жалбата без разглеждане, въззивният съд е приел, че с оглед конкретните обстоятелства – постановяване на отговора на Изпълнителния директор на А.. по молба на страната , за поясняване мотивите на вече постановен отказ за изпълнение на процедура по отстраняване на грешка ,чрез заличаване на вписаните обстоятелства – предмет на отменените по реда на чл.74 ТЗ решения и за даване указания за последващи действия на страната , с оглед охрана на интересите й – писмо изх. № 94-00-3314 / 03.02.2012 год. на Изпълнителния директор на А.. не съставлява отказ на длъжностното лице по регистрацията , по смисъла на чл.24 ЗТР . Действително съдът е визирал като предпоставка за постановяването на отказ по смисъла на чл.24 ЗТР и наличието на заявление за заличаване на вписаните обстоятелства , изходящо от легитимирано по чл.15 ЗТР лице , но не отрича качеството на „ отказ „ ,по смисъла на чл.24 ЗТР на атакувания акт на Изпълнителния директор на А.. , единствено предвид липсата на такова заявление .
Видно от формулирания от жалбоподателя процесуалноправен въпрос , същият изхожда от несъответна на решаващите изводи на съда база за формулирането му – че отговорът на Изпълнителния директор на А.., ако би било налице подадено от жалбоподателя, в качеството му на заинтересовано лице по смисъла на чл.30 ал.2 ЗТР заявление, би бил подлежащ на атакуване по реда на чл.25 ЗТР отказ. Както се посочи по – горе въззивният съд е изходил от факта, че по същество е налице предходно постановен , съдържащ мотиви отказ , още преди подаване молбата от 15.11.2011 год. , чието единствено поясняване и даване указания за възможния начин за удовлетворяване интереса на страната , е бил предмет на молбата от 15.11.2011 год. , с неформален характер , поради което и отговора на същата няма правни последици, атакуеми по реда на чл.25 ЗТР . Следователно така формулирания въпрос не покрива общия селективен критерий по чл.280 ал.1 ГПК вр. с т.1 ТР № 1 / 2010 год. по тълк.дело № 1 / 2009 год. на ОСГТК на ВКС , тъй като отговорът му не обуславя решаващите мотиви на въззивния съд . Дори да би бил правен въпрос по смисъла на чл. 280 ал.1 ГПК, не се явява обоснован с формалното посочване на чл.280 ал.1 т.3 ГПК допълнителния селективен критерий за допускане на касационното обжалване . Както се посочи по- горе, жалбоподателят не сочи противоречива съдебна практика, нито излага обстоятелства в обосноваване нуждата от преодоляване на посочена непротиворечива съдебна практика , в резултат на промяна на законодателството или обществените условия .
Водим от горното , Върховен касационен съд , първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 1761 / 10.08.2012 год. по ч.гр.д.№ 2716 / 2012 год. на Софийски апелативен съд , Гражданско отделение , 4 състав .
Определението не подлежи на обжалване .

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :