Определение №167 от 14.5.2014 по гр. дело №1752/1752 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 167

гр. София, 14.05.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на дванадесети май през две хиляди и четиринадесетата година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА
ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева ч.гр.д. № 1752 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е частна жалба от З. Д. С., И. В. С. и Р. В. С. – тримата от [населено място], срещу определение № 135 от 15 април 2014 г. по настоящото дело за оставяне без разглеждане на молбата им за отмяна на решение № 673 от 27 септември 2010 г., постановено по гр.д. № 2467 по описа на районния съд в гр. Перник за 2010 г.
Частната жалба е просрочена.
Съобщенията до частните жалбоподатели за определението по подадената молба за отмяна е получено от И. С. на 29 април 2014 г. В съобщенията изрично е посочено, че се връчва препис от определението, като то може да бъде обжалвано както е посочено в него. Съгласно правилото на чл. 275, ал. 1 ГПК, в определението е посочен едноседмичен срок за обжалването му. Този срок е започнал да тече съгласно чл. 60, ал. 5 ГПК на 30 април 2014 г. и предвид неприсъственият 6 май 2014 г., е изтекъл на 7 май 2014 г. Частната жалба е подадена в деловодството на касационния съд на 8 май 2014 г. (към частната жалба е приложен и документ за внесена държавна такса от същата дата) – след изтичането на съответния срок за обжалване, поради което следва да бъде върната.
Мотивиран от изложеното, Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ВРЪЩА частна жалба от З. Д. С., И. В. С. и Р. В. С. – тримата от [населено място], срещу определение № 135 от 15 април 2014 г. по гр.д. № 1752 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2014 г.
Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от получаването на препис от него пред друг тричленен състав на гражданската колегия на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: