fbpx

Определение №17 от 41649 по ч.пр. дело №4494/4494 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 17
София, 10.01.2014 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на девети януари през две хиляди и четиринадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
БОНКА ЙОНКОВА

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. № 4494/2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.274, ал.2, изр.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Eли Г. Д. от [населено място] срещу определение от 11.06.2013 г., постановено в открито съдебно заседание по т. д. № 62/2013 г. на Варненски апелативен съд. С посоченото определение е оставена без уважение молбата на Е. Г. Д. за предоставяне на правна помощ по реда на Закона за правната помощ /ЗПП/ под формата на процесуално представителство по делото.
Частната жалбоподателка поддържа, че е поискала предоставяне на правна помощ в качеството на физическо лице и че отказът на въззивния съд да й осигури такава помощ по съображения, изведени от търговския характер на делото, е резултат от неправилно тълкуване на чл.24, т.3 ЗПП.
В срока по чл.276, ал.1 ГПК е депозиран отговор от ответника [фирма] – [населено място], който изразява становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на обжалваното определение.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, след преценка на доказателствата и доводите на страните, приема следното :
Частната жалба е допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване по реда на чл.274, ал.2 ГПК по силата на чл.25 ЗПП.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.
Производството по т. д. № 62/2013 г. е образувано пред Варненски апелативен съд по въззивна жалба на [фирма] – [населено място], и Е. Г. Д. срещу частта от решение по т. д. № 58/2012 г. на Варненски окръжен съд, с която са уважени предявените от [фирма] против [фирма] и Е. Г. Д. осъдителни искове за заплащане на дължима цена и на неустойка за забава по договори за търговска продажба на стоки.
За да остави без уважение искането на жалбоподателката Е. Д. за предоставяне на правна помощ под формата на процесуално представителство по делото, Варненски апелативен съд е приел, че разпоредбата на чл.1 ЗПП предвижда предоставяне на правна помощ само по наказателни, граждански и административни дела и че с чл.23, т.4 ЗПП е изключено предоставянето на правна помощ по търговски дела.
Определението за отказ да се предостави правна помощ по реда на ЗПП е правилно.
Обхватът на уредената в ЗПП правна помощ е очертан в разпоредбата на чл.1 ЗПП, според която правна помощ се предоставя по наказателни, граждански и административни дела. Със специална разпоредба – чл.24, т.3 ЗПП, законодателят е отрекъл възможността за предоставяне на правна помощ по търговски дела, включително когато правната помощ е поискана във връзка с процесуално представителство по делото /чл.21, т.3 ЗПП/.
Разглежданото от Варненски апелативен съд дело е търговско, тъй като има за предмет вземания, произтичащи от търговски сделки – договори за търговска продажба на стоки. Поради търговския характер на делото предоставянето на правна помощ на страните по него е изключено с оглед изричната разпоредба на чл.23, т.4 ГПК. Ирелевантно е обстоятелството, че частната жалбоподателка е поискала предоставяне на правна помощ в качеството на физическо лице. Приложението на разпоредбата на чл.23, т.4 ГПК не е обусловено от качеството на страните – дали те са физически лица или търговци, а от предмета на спора, с оглед на който делото се квалифицира като търговско.
По изложените съображения обжалваното определение следва да бъде потвърдено.
Мотивиран от горното и на основание чл.274, ал.2, изр.1 ГПК, Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение от 11.06.2013 г., постановено в открито съдебно заседание по т. д. № 62/2013 г. на Варненски апелативен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЧЛЕНОВЕ :

Scroll to Top