Определение №18 от 40584 по търг. дело №104/104 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2
Определение по т.д.№ 104/2010 год. на ВКС-ТК, І т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№18

София, 10.02.2011 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ТК І т.о. в закрито заседание на двадесет и девети февруари през две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Таня Райковска
Членове: Дария Проданова
Тотка Калчева

като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 104 по описа за 2011 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.307 ал.1 и 309 ал.1 предл.2 ГПК.
Образувано по молбата на Д. А. В. и К. В. В., чрез процесуалния им представител адв.И. за отмяна на основание чл.303 ал.1 т.1, 4 и 5 и чл.305 ГПК на необжалваемото Решение № 4307 от 20.09.2010 год. по ч.гр.д.№ 9279/2010 год. на Софийски градски съд. С него съдебният състав, произнасяйки се по реда на чл.437 ГПК е оставил без уважение частната жалба на Д. В. срещу действията на ЧСИ рег.№ 838, изразяващи се в опис на неин недвижим имот. В. е обжалвала действията на ЧСИ в качеството си на длъжник по изп.д.№ 20098380401312 с аргумента, че имотът е несеквестируем.
Доводите, съдържащи се в молбата са по съществото на спора. В нея се съдържа искане за спиране изпълнението на обжалваното решение, както и на спиране на действията по изпълнителното производство.
Настоящият съдебен състав счита, че молбата за отмяна е недопустима.
Това е така, поради обстоятелството, че решението на СГС не подлежи на отмяна по извънредните способи, предвидени в ГПК.
С употребения в чл.303 ал.1 ГПК израз „влязло в сила решение“ законодателят е имал предвид влязъл в сила съдебен акт, с който се разрешава сложеният за разглеждане пред съда спор между страните. Тези съдебни актове може да бъдат или съдебни решения, или определения. И правната доктрина и съдебната практика по ГПК-1952 и ГПК-2007 са категорични, че дори когато са постановени в рамките на съдебен спор, актовете на съдилищата с които не се разрешава спор между страните, не могат да бъдат отменяни по реда на чл. 303 и сл. ГПК.
Недопустимостта на молбата за отмяна обуславя и произнасянето по искането по чл.309 ал.1 предл.2 ГПК за спиране изпълнението на решението на СГС. Същото касае и спирането на изпълнението по реда на чл.438 ГПК, като ще следва да се отбележи, че то е елемент от производството при обжалване по реда на чл.437 ГПК пред окръжен съд и е извън компетентността на ВКС, която е в рамките на чл.309 ал.1 предл.2 ГПК.
ВКС-Търговска колегия, състав на І т.о. счита, че молбата за отмяна е недопустима и ще следва да бъде оставена без разглеждане, поради което
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без разглеждане молбата на Д. А. В. и К. В. В. за отмяна на основание чл.303 ал.1 т.1, 4 и 5 и чл.305 ГПК на необжалваемото Решение № 4307 от 20.09.2010 год. по ч.гр.д.№ 9279/2010 год. на Софийски градски съд, постановено по реда на чл.437 ГПК.
Оставя без уважение искането по чл.309 ал.1 предл.2 ГПК за спиране изпълнението на Решение № 4307 от 20.09.2010 год. по ч.гр.д.№ 9279/2010 год. на Софийски градски съд.
Определението подлежи на обжалване пред ВКС-Търговска колегия в едноседмичен срок от съобщението на молителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.