Определение №180 от 41345 по ч.пр. дело №1321/1321 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 180

Гр. С., 12.03.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 25.02.13 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. ч.гр.д. №1321/13 г., намира следното:

Производството е по чл.274, ал.2 от ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на В. Й. срещу въззивното определение на Окръжен съд Пловдив по гр.д. №3414/12 г., с което е върната като просрочена и недопустима въззивната жалба на касатора срещу първоинстанционното решение. С решението е отхвърлен предявеният от касатора иск по чл.150 от СК – за намаляване размера на издръжката, която плаща на пълнолетното си дете А. Й. на осн. чл.144 СК. В частната жалба се правят оплаквания за неправилност – незаконосъобразност, на определението и се иска отмяната му.
Ответникът по частната жалба А. Й. я оспорва като неоснователна.
Частната жалба е подадена в срока по чл.275 от ГПК срещу подлежащо на обжалване определение и е допустима.
ВКС на РБ, като разгледа частната жалба, намира следното: В обжалваното определение е прието, че искът е за издръжка, подлежи на разглеждане и е разгледан по реда на бързото производство – чл.310,т.6, вр. с чл.146, ал.2 от СК. В откритото заседание по делото, на осн. чл.315, ал.2 от ГПК първоинст. съд е посочил деня, в който ще обяви решението си. От този ден, съгл. чл.315, ал.2 от ГПК и изрично записаното в обявеното тогава решение тече срокът за обжалване. В. жалба е подадена много след изтичане на срока, поради което е приета за недопустима и оставена без разглеждане.
Изводите на въззивния съд са законосъобразни: след проверка на редовността на исковата молба, първоинст. съд е насрочил открито заседание в рамките на посочения в чл.312, т.1 от ГПК срок, изготвил е писмен доклад със съдържанието по чл.146 ГПК, приканил е страните към спогодба и се е произнесъл по доказателствените им искания – чл.312, т.2-4 от ГПК. Събрал е доказателствата по реда на чл.176, 186 и 190 от ГПК в открито заседание, както е посочил в доклада. Разглеждането на делото в о.з. е приключило с указанието по чл.315, ал.2 от ГПК. На съобщената в с.з. дата съдът е обявил решението си по делото. Срокът за обжалване на постановеното решение тече от предварително посочения ден за неговото обявяване, когато е обявено на този ден, съобр. специалното правило на чл.315, ал.2 от ГПК – ТР №12/12 г., опр. по ч.гр.д. №568/12 г. на първо г.о. на ВКС, както е приел и въззивният съд. Към подаване на въззивната жалба този срок е изтекъл, поради което жалбата е недопустима и не може да бъде разгледана.
Частната жалба е неоснователна – въззивното определение е правилно и следва да бъде оставено в сила. Поради изложеното ВКС на РБ, трето гр. отд.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определение на Окръжен съд Пловдив по гр.д. №3414/12 г. от 13.11.12 г.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: