Определение №188 от 12.3.2014 по ч.пр. дело №785/785 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 188
.
София 12.03.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто
гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на пети март, две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Членове: МАРИО ПЪРВАНОВ
БОРИС ИЛИЕВ
изслуша докладваното от съдията МАРИО ПЪРВАНОВ
ч. гр. дело №785/2014 г.
Производството е по реда на чл.274, ал.3, т.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Ц. Д. С., [населено място], срещу определение №9828 от 27.05.2013 г. по ч. гр. дело №4481/2013 г. на Софийския градски съд, с което е потвърдено определение от 01.02.2013 год. по гр. дело №48582/2012 г. на Софийския районен съд. С първоинстанционното определение е прекратено производството по делото като недопустимо. Софийският градски съд е приел, че се иска установяване неистинност на удостоверение за наследници с твърдения за вписване на наследник, който не е такъв. Ответникът по иска С. община не черпи права от оспорения документ. По тази причина искът срещу нея е недопустим поради липса на правен интерес.
Жалбоподателката излага доводи за произнасяне в определението по процесуалноправния въпрос за това има ли интерес да установи неистинността на издадения документ от С. о. преди да и са причинени вреди от него. Твърди се, че този въпрос е решен в противоречие с практиката на ВКС и е решаван противоречиво от съдилищата. Посочени са решения и определение на ВКС.
По подадената частна жалба Върховният касационен съд, състав на ІV г.о. намира следното:
Частната жалба е депозирана в срока по чл.275, ал.1 ГПК. Съобразно разпоредбите на чл.274, ал.3, т.1 ГПК във връзка с чл.280, ал.1, т.1 и т.2 ГПК на касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото и в които съдът се е произнесъл по процесуалноправен въпрос, който е решен в противоречие с практиката на ВКС и е решаван противоречиво от съдилищата.
Посоченият по-горе въпрос е правноирелевантен, тъй като не е обусловил изхода на спора. Това е така, защото въззивният съд не е приел, че неистинността на издадения документ може да се оспори само след като са причинени вреди на ищцата от него, а защото ответникът С. о. не черпи права от него.
Ето защо следва да се приеме, че не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване и разглеждане на частната жалба по същество.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение №9828 от 27.05.2013 г. по ч. гр. дело №4481/2013 г. на Софийския градски съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1.

.
2.