Определение №199 от 6.4.2009 по ч.пр. дело №162/162 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
№ 199
 
гр. София, 06.04.2009 година
 
 
            ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на шести април през две хиляди и девета година в състав:
 
                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РОСИЦА КОВАЧЕВА
                                              ЧЛЕНОВЕ:  ЛИДИЯ ИВАНОВА
                                                                      ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
 
като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева ч. т. дело № 162 по описа за 2009г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 282, ал. 2 от ГПК.
Образувано е по молба на „Х” Е. , гр. Х. чрез процесуалния му представител адв. К за спиране изпълнението на въззивно решение № 433 от 19.01.2009г. по гр. д. № 294/2008г. на Апелативен съд Пловдив, с което е отменено решението от 07.01.2008г. по гр. д. № 75/2007г. на Хасковски окръжен съд и „Х” Е. , гр. Х. е осъдено да заплати на „Х” О. , гр. С. сумата 101 000 лв., частично предявена от сумата 410 149,63 лв., представляваща дължимо възнаграждение по договор за търговско посредничество № 01/11.01.2006г., сключен между страните, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 23.04.2007г. до окончателното плащане, както и сумата 8 760 лв. – разноски за двете инстанции.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение след като прецени данните по делото, приема следното:
Ответникът по предявения иск е подал в срока по чл. 283 от ГПК касационна жалба срещу решението на СГС, внесъл е държавна такса за преценка за допустимостта на касационното обжалванe и е внесъл надлежно обезпечение по смисъла на чл. 282, ал. 3 от ГПК в размер 110 000 лв., която сума е постъпила по сметката за обезпечения на ВКС на 03.04.2009г. Въз основа на изложените фактически констатации се налага изводът, че са налице условия за спиране изпълнението на решение № 433 от 19.01.2009г. по гр. д. № 294/2008г. на Апелативен съд Пловдив на основание чл. 282, ал. 2 от ГПК. Във връзка със заявеното искане да бъде информиран съдебния изпълнител Самуил Пеев, рег. № 8* с район на действие Окръжен съд Хасково с оглед започналото изпълнение на въззивното решение, настоящият съдебен състав счита, че уведомяването на съдебния изпълнител за настоящото определение следва да се извърши от заинтересованата страна като при поискване да й бъде издадено заверено копие от определението.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
СПИРА изпълнението на решение № 433 от 19.01.2009г. по гр. д. № 294/2008г. на Апелативен съд Пловдив.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
ЧЛЕНОВЕ: 1.
 
 
2.