Определение №222 от 20.7.2016 по гр. дело №5046/5046 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 222

гр. София, 20.07.2016 г.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, трето отделение в закрито заседание на осемнадесети юли две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ХИТОВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

изслуша докладваното от съдия Диана Хитова гр.дело № 5046/2015 г. и за да се произнесе,съобрази следното:
Производството е по чл. 248 ГПК.
Образувано е по молба вх.№ 2064/23.02.2016 г. от З. К. А., Б. К. Б. и К. Б. Б., чрез пълномощника им адв.С. И., за допълване в частта за разноските на определение № 122/01.02.2016 г. постановено по настоящото дело по реда на чл.288 ГПК.
Ответницата по молбата К. И. П. не взема становище.
Върховният касационен съд,състав на ІІІ г.о. приема, че молбата е подадена в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима.Разгледана по същество тя е основателна по следните съображения:
С определение № 122/01.02.2016 г. постановено по настоящото дело не е допуснато касационно обжалване на решение по гр.д.№4888/2015 г. на Софийски градски съд , ІІ-б въззивен състав, по касационна жалба , подадена от К. И. П.. По делото е постъпил отговор от молителите, чрез упълномощения от тях адвокат, а така също и молба вх.№11838/02.10.2015 г.,с която е направено искане за присъждане на разноските по делото. Към молбата е приложен договор за правна защита и съдействие , в който е отразено заплащането в брой на адвокатско възнаграждение в размер на сумата 1 200 лв. С определението по допускане на касационното обжалване не са присъдени разноски.
Налице е основание по чл. 248, ал. 1 ГПК за допълване на този съдебен акт в частта за разноските. Предвид изхода на спора, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК, молбата се явява основателна и касаторката следва да заплати на ответниците по касационната жалба разноски за производството по чл.288 ГПК съобразно представеното писмено доказателство.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПЪЛВА определение № 122/01.02.2016 г. по гр.д.№ 5046/2015 г. на ВКС, ІІІ г.о., на основание чл.248 ГПК, както следва:

ОСЪЖДА К. И. П. да заплати на З. К. А., Б. К. Б. и К. Б. Б. сумата 1200 /хиляда и двеста/ лв. направени разноски по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: