Определение №232 от 15.10.2008 по ч.пр. дело №222/222 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 232
 
София, 15.10.2008 година
 
Върховният касационен съд на Република България,ТК, първо търговско отделение, в закрито заседание на десети октомври  две хиляди и осма  година, в състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛА ХИТРОВ
           ЧЛЕНОВЕ:ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА
                                       ЕМИЛ МАРКОВ  
 
изслуша докладваното от съдията Ел. Чаначева ч. т.дело № 222/2008  година, за да се произнесе взе предвид следното:
 
Производството е по чл.274, ал.3 ГПК, образувано по частна жалба на “ Ф. ” А. – гр. Д. срещу определение № 94 от 03.07.2008г. по ч. гр.д.119/08г. на Бургаски апелативен съд, с което е оставена без уважение частната жалба на дружеството срещу определение от 08.05.2008г. по гр.д. 118/08 на Ямболски окръжен съд.
Ответникът по частната жалба – В. И. М. от гр. Я. поддържа, че жалбоподателят не обосновава основания по чл.280 и чл.281 ГПК, поради което жалбата не следва да се допуска до разглеждане.
Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение, след като прецени данните по делото приема следното:
Частната касационна жалба е подадена в срока по чл. 275, ал.1 ГПК.
Разпоредбата на чл.274, ал.3 ГПК обвързва допускането до разглеждане на частната касационна жалба с наличие на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК. В уточняваща молба, с оглед изпълнение указанията на съда, дадени с разпореждане от 25.07.2008г., страната – жалбоподател е възпроизвела общо разпоредбата на чл.280, ал.1, т.3 ГПК. Жалбоподателят не е посочил основанието за приложно поле на касационното обжалване, като не е определил кой е съществения процесуалноправен въпрос, по който съдът се е произнесъл с обжалвания съдебен акт, при наличието на три алтернативно дадени предпоставки – чл.280, ал.1, т.1-3 ГПК. Основанието по цитираната норма, за допускане на касационно обжалване следва винаги да бъде посочено конкретно и съответно да може от изложението му да се изведе подвеждането на фактическите данни под една от изброените хипотези на текста. Поради това възпроизвеждането на законовия текст не съставлява изложение по чл.280, ал.1 ГПК, а се квалифицира като липса на мотивираност, необходима за очертаване на поддържаните основания за допускане на касационно обжалване. Следователно, с подадената частна касационна жалба, не се обосновава наличие на приложно поле на чл.280, ал.1 ГПК, което има за правна последица недопускане до касационно обжалване на атакуваното определение.
По тези съображения Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение
О П Р Е Д Е Л И:
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 94 от 03.07.2008г. по ч. гр.д.119/08г. на Бургаски апелативен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: