Определение №243 от 25.6.2012 по гр. дело №435/435 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 243

гр. София, 25.06.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА СОКОЛОВА
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

изслуша докладваното от съдията Гълъбина Генчева гр. дело № 435 по описа за 2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК
Образувано е по касационна жалба вх. № 1438 от 05.04.2012г., подадена от адв. В. К. в качеството й на процесуален представител на И. Г. Г. срещу решение № 35 от 06.03.2012 г. по гр. д. № 523 по описа за 2011 г. на Ямболски окръжен съд. С обжалваното решение е оставено в сила решение № 569 от 03.11.2011 г. по гр.д. 2569 по описа за 2009 г. на Ямболския районен съд, с което е уважен предявеният иск с правно основание чл. 33, ал. 2 ЗС и е постановено в полза на К. Щ. право на изкупуване на следния недвижим имот: ? идеална част от жилище – таван – хоби № 4 във вх…….., на таванския етаж в жилищната сграда на бл. ….. в комплекс „В.” в [населено място], състоящ се от стая и сервизно помещение, със застроена площ от 43,76 кв.м., заедно с 5,58 % ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото, при съседи: таван-хоби № 2, околоблоково пространство и стълвище, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 87374.552.47.1.10 за сумата 2594,37 лева.
В срока по чл. 287, ал. 1 ГПК е постъпил отговор от К. Г. Щ. от [населено място] чрез адв. М. Й., съдържащ искане за присъждане на сторените по делото разноски.
Искът по чл. 33, ал. 2 ГПК е оценяем и размерът му в конкретния случай се определя съобразно разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 2 ГПК, съгласно която по исковете за собственост и други вещни права върху недвижим имот е данъчната оценка, а ако няма такава – пазарната цена на вещното право. От приложеното по делото удостоверение е видно, че данъчната оценка на процесното таванско помещение е 4253,26 лева, респективно стойността на спорната идеална част от него е 2126,63 лева. Нормата чл. 280, ал. 2 ГПК постановява, че не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лева по граждански дела. Следователно цената на така предявения иск е под предвидения минимален размер, поради което касационната жалба се явява процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане при условията на иззета компетентност.
За да бъде уважено искането на ответника по жалбата за присъждане на разноски, същата следва да бъде своевременно предявена и доказана. По настоящото дело е представен договор за правна защита и съдействие серия Я № [ЕГН] от 09.04.2012 г., от който е видно, че търсените разноски са действително направени, поради което претенцията на К. Щ. се явява основателна и следва да бъде уважена.
По изложените съображения Върховният касационен съд, І г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба вх. № 1438 от 05.04.2012г. на И. Г. Г. от [населено място] срещу решение № 35 от 06.03.2012 г. по гр. д. № 523 по описа за 2011 г. на Ямболски окръжен съд.
ОСЪЖДА И. Г. Г. от [населено място] да заплати на К. Г. Щ. от [населено място] сумата от 200 лева разноски за производството пред настоящата инстанция.
О п р е д е л е н и е т о може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на гражданска колегия на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: