Определение №244 от 11.5.2012 по гр. дело №415/415 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 244

гр.София, 11.05.2012г.

в и м е т о н а н а р о д а

Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на шести януари две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: НАДЕЖДА ЗЕКОВА
Членове: ВЕСКА РАЙЧЕВА
СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

като разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д.N 415 описа за 2012 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано е по жалба на М. на пр.срещу решение от 27.01.2012г., постановено по дисциплинарно дело № 7/2011г. на Д. к. при К. на ч.с.изп., с което е отхвърлено искането на М. на пр. за ангажиране дисциплинарната отговорност на ЧСИ И. Т. Ч., с район на действие СГС.
Настоящият съдебен състав като констатира, че съдията докладчик В.Райчева, в състав със съдията Св.Бояджиева, са се произнасяли при постановяване на определение от 10.06.2011г. по гр.д.№336/2011г. на ВКС, ІV г.о., неизпълнението на което от страна на ЧСИ И. Т. Ч., с район на действие СГС, е послужило като едно от основанията М. на пр. да поиска налагане на дисциплинарно наказание на същия – т.4 от искането, по тежестта на което нарушение има произнасяне и в обжалваното решение на Д. комисия при К. на ч. с. изп., предмет на настоящето производство намира, че са налице предпоставките на чл.22, ал.1, т.6 ГПК и съдиите Надежда Зекова, Веска Райчева и Светла Бояджиева следва да се отстранят от разглеждане на спора.
Делото следва да се изпрати за ново компютърно разпределение на друг състав на ВКС.
Предвид изложените съображения, съдът

О п р е д е л и :

отстранява от разглеждане на делото, образувано по жалба на М. на правосъдието срещу решение от 27.01.2012г., постановено по дисциплинарно дело № 7/2011г. на Д. комисия при К. на ч. с. изп., съдиите Надежда Зекова, Веска Райчева и Светла Бояджиева.

Прекратява производството по делото пред настоящия състав.

Делото да се докладва за компютърно разпределение и определяне на друг състав за разглеждането му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: