fbpx

Определение №256 от 28.4.2009 по ч.пр. дело №168/168 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
№ 256
 
гр. София, 28.04.2009 година
 
 
            ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди и девета година в състав:
 
                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:   РОСИЦА КОВАЧЕВА
                                                         ЧЛЕНОВЕ:  ЛИДИЯ ИВАНОВА
                                                                                 ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
 
като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева ч. т. дело № 168 по описа за 2009г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 от ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на Д. М. Б. от гр. Б. чрез процесуален представител адв. В. Грънчева срещу определение № 12 от 15.01.2009г. по ч. гр. д. № 602/2008г. на Бургаски окръжен съд, Гражданско отделение, VІ състав, с което е оставено в сила определение от 12.08.2008г. по ч. гр. д. № 3797/2008г. на Бургаски районен съд. С първоинстанционното определение е оставена без уважение молбата на Д. М. Б. за спиране на производството по изп. дело № 2* на държавен съдебен изпълнител при Районен съд Б.
Частният жалбоподател поддържа, че определението е неправилно и не е съобразено със закона и представените доказателства. Излага доводи, че съдът се е произнесъл по съществен процесуалноправен въпрос, който се решава противоречиво от съдилищата и е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото – касационни основания по чл. 280, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ГПК.
Ответникът „Т” Е. , гр. Б. оспорва частната касационна жалба и поддържа становище, че същата следва да бъде оставена без уважение по съображения, подробно изложени в писмен отговор.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени данните по делото, приема следното:
Преценката за допустимост на частната касационна жалба се извършва съобразно разпоредбите относно спиране на изпълнението по чл. 250 от ГПК /отм./, съдържащи се в отменения Граждански процесуален кодекс. Приложимостта на отменения ГПК към настоящата хипотеза следва от императивната норма на § 2, ал. 9, изр. второ от ПЗР на ГПК /ДВ, бр. 59 от 20.07.2007г./, предвид факта, че изпълнителният лист е издаден по молба за издаване на изпълнителен лист по чл. 237, б. „к” от ГПК /отм./, подадена преди 01.03.2008г. – преди 24.02.2004г., предвид определението от 24.02.2004г. по гр. д. № 520/2004г. на Бургаски районен съд, Гражданска колегия.
Въззивното определение, с което Бургаски окръжен съд се е произнесъл по законосъобразността на определението от 12.08.2008г. по ч. гр. д. № 3797/2008г. на Бургаски районен съд, с което е оставена без уважение молбата на Д. М. Б. за спиране на производството по изп. дело № 2* на държавен съдебен изпълнител при Районен съд Б. по чл. 250 от ГПК /отм./, не попада в обхвата на съдебните актове, подлежащи на касационно обжалване пред ВКС. Съгласно чл. 218а, ал. 1, б. „в” от ГПК /отм./ на касационно обжалване пред ВКС подлежат определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на производството. Определението, предмет на частната касационна жалба, не прегражда развитието на производството по делото и следователно не подлежи на касационен контрол.
Определението по чл. 250 от ГПК /отм./ не е от категорията и на определенията, доближаващи се до решенията, тъй като с него не се разрешава материалноправен спор, свързан с предмета на съдебното производство. В този смисъл е задължителната съдебна практика – т. 6 от Тълкувателно решение № 1 от 17.07.2001г. на ОСГК на ВКС.
Въз основа на изложените съображения настоящият съдебен състав приема, че частната касационна жалба е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение
 
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба на Д. М. Б. от гр. Б. срещу определение № 12 от 15.01.2009г. по ч. гр. д. № 602/2008г. на Бургаски окръжен съд, Гражданско отделение, VІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Върховен касационен съд, Търговска колегия в едноседмичен срок от съобщението до частния жалбоподател.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
ЧЛЕНОВЕ: 1.
 
 
2.

Оценете статията

Определение №683 от 19.10.2012 по гр. дело №4566/4566 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №. 683 С., 19.10. 2012 г. Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осемнадесети октомври, две хиляди и дванадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Капка ЮстинияноваЧЛЕНОВЕ: Л. БогдановаС. Димитрова изслуша докладваното от съдията Богданова ч.гр. дело №

Прочети »

Определение №147 от 12.5.2014 по гр. дело №430/430 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 147София, 12.05.2014 година Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети март две хиляди и четиринадесета година, в съставПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ХИТОВАДАНИЕЛА СТОЯНОВАразгледа докладваното от съдия Диана Хитова гр.дело N 430/2014 г. и за да се

Прочети »

Разпореждане №91 от 16.5.2019 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е№ 91София, 16.05.2019 г. ВАНЯ АЛЕКСИЕВА, Председател на Второ отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, като разгледа преписка вх. № 4365/07.05.2019 г., констатира следното:Преписката е образувана във Върховния касационен съд по повод изпратени от Апелативен съд Варна: касационна жалба,

Прочети »

Определение №191 от 19.4.2019 по ч.пр. дело №1472/1472 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 191 гр.София, 19.04.2019 г. Върховният касационен съд на Република България,четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание наседемнадесети април две хиляди и деветнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав БелазелковЧЛЕНОВЕ: Борис ИлиевДимитър Димитров като разгледа докладваното от Борис Илиев ч.гр.д.№ 1472/ 2019 г.за да

Прочети »

Решение №621 от 5.2.2013 по нак. дело №1928/1928 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е № 621 София, 05 февруари 2013година В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в открито заседание на седемнадесети декември две хиляди и дванадесета година, в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВАЧЛЕНОВЕ :ЕВЕЛИНА СТОЯНОВАПЛАМЕН ПЕТКОВ при участието на секретаря:Аврора Караджоваи в присъствието на прокурора :Атанас Гебревизслуша докладваното

Прочети »

Определение №309 от 42149 по ч.пр. дело №723/723 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2Върховен касационен съд на Република България ГК, І г.о. дело № 1644/2015 год. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 309 София, 25.05.2015 година Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, първо отделение в закрито заседание на четиринадесети май две хиляди и петнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА НИНОВАЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top