Определение №258 от 14.5.2012 по ч.пр. дело №196/196 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

определение на ВКС на РБ, ГК, Първо отделение по ч.гр.д.№ 196 от 2012 г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 258

гр.София, 14.05.2012 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на девети май две хиляди и дванадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЛИДИЯ РИКЕВСКА
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
като разгледа докладваното от съдия Т.Гроздева ч.гр.д. № 196 по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.
Образувано е по частна жалба, подадена от Държавата чрез МРРБ срещу разпореждане от 05.01.2012 г. по в.гр.д.№ 1347 от 2010 г. на Софийския градски съд, ГО, IV-Б състав, с което е върната като просрочена подадената от Държавата касационна жалба вх.№ 115772 от 15.12.2011 г. срещу решение от 17.10.2011 г. по в.гр.д.№ 1347 от 2010 г. на СГС, IV-Б състав.
В частната жалба се излагат съображения за неправилност на съдебния акт и се моли същият да бъде отменен.
Ответниците по частната жалба Министерство на правосъдието и [фирма] не вземат становище по нея.

Върховният касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Първо отделение, след като взе предвид становищата на страните, приема следното: Частната жалба е подадена от легитимирана страна, в срока по чл.275, ал.1 от ГПК /обжалваното разпореждане е било съобщено на жалбоподателя на 19.01.2012 г., а частната жалба е подадена на 25.01.2012 г./ и срещу акт на въззивен съд, който съгласно чл.274, ал.2, изр.1 от ГПК във връзка с чл.274, ал.1, т.2 от ГПК и чл.286, ал.2 от ГПК подлежи на обжалване пред ВКС.
Разгледана по същество, частната жалба е основателна поради следното: Съгласно чл.283 от ГПК въззивното решение подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страната. В конкретния случай безспорно е установено, че с първото съобщение, получено от представител на Държавата на 11.11.2011 г., на същата не е бил връчен препис от решението на СГС по в.гр.д.№ 1347 от 2010 г. /към съобщението погрешно е бил приложен препис от решение по друго дело- в.гр.д.№ 6468 от 2009 г., постановено от същия състав на СГС/. Препис от решението на въззивния съд по настоящото дело представител на Държавата е получил едва на 15.11.2011 г. От тази дата съгласно чл.283 от ГПК е започнал да тече едномесечният срок за касационно обжалване на решението, поради което към датата на подаване на касационната жалба /15.12.2011 г./ този срок все още не е бил изтекъл. Ето защо, постановеното от състав на СГС разпореждане за връщане на тази касационна жалба като просрочена е неправилно и като такова следва да бъде отменено.
След отмяната му делото следва да бъде върнато на същия състав на СГС, който съгласно чл.287 от ГПК е компетентен да администрира тази касационна жалба.
Воден от горното, Върховният касационен съд на РБ, състав на Първо отделение на Гражданска колегия

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ разпореждане от 05.01.2012 г. по в.гр.д.№ 1347 от 2010 г. на Софийския градски съд, ГО, IV-Б състав, с което е върната като просрочена подадената от Държавата касационна жалба вх.№ 115772 от 15.12.2011 г. срещу решение от 17.10.2011 г. по в.гр.д.№ 1347 от 2010 г. на СГС, IV-Б състав.
ВРЪЩА делото на същия състав на СГС за по-нататъшно администриране на касационната жалба.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.