Определение №259 от по гр. дело №3357/3357 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е
 
№ 259
 
София 03.04.2009
 
 
Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание  на 26 март 2009 година, в състав:
 
       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА НИНОВА
      ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА
       ВАСИЛКА ИЛИЕВА
 
изслуша докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 3357/2008 г. по описа на ВКС, четвърто гражданско отделение,  и за да се произнесе, взе предвид :
 
 
Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба, подадена от П. К. Н., представлявана от адв. Х. Д. , срещу решение № 25 от 25.03.2008 г. по в.гр.д. № 881/07 г. на Великотърновския окръжен съд. В жалбата са развити доводи за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон. В касационната жалба и изложението към нея сочи, че същественият материалноправен въпрос, разрешен с обжалваното решение, е за това дали невръчването на предизвестие по чл. 326 КТ при прекратяване на трудовия договор на основанията по чл. 328 КТ води до незаконност на уволнението. Жалбоподателят счита, че разрешението, дадено от въззивния съд, противоречи на практиката на ВКС, изразена в тълкувателно решение № 22 от 20.04.1990 г. по гр.д. № 3/90 г. на ОСГК, поради което е налице основание за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.1 ГПК.
Ответникът по касация Професионална гимназия по аграрни технологии “Ц” гр. П., чрез своя процесуален представител изразява становище, че не следва да се допуска касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе по допускане на касационното обжалване, съобрази следното:
С обжалваното въззивно решение е отменено решението от 12.07.2007 г. по гр.д. № 456/06 г. на районен съд Павликени и вместо него е постановено друго, с което са отхвърлени предявените от П. К. Н. против Професионална гимназия по аграрни технологии “Ц” гр. П. обективно съединени искове по чл. 344, ал.1, т.1 -3 КТ. За да постанови този резултат съдът е направил извод, че трудовият договор с ищцата е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.3 КТ- поради намаляване обема на работа, при наличие на предвидените предпоставки и след извършен подбор съобразно критериите по чл. 329 КТ. Съдът е намерил за неоснователно възражението на ищцата за незаконност на уволнението поради невръчване на предизвестие, като по аргумент от чл. 220, ал.1 КТ е приел, че законът допуска прекратяване на трудовия договор и преди изтичане на срока на предизвестието, за което работодателят дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за неспазения срок.
Тълкувателно решение № 22/ 90 г. по гр.д. № 3/90 г. на ОСГК на ВС, на което се позовава жалбоподателката, е неотносимо към повдигнатия с касационната жалба съществен материалноправен въпрос. То третира някои въпроси по приложението на ал.3 на чл. 328 от КТ, отменена ДВ бр. 100/1992 г., които при това не са актуални при новата правна уредба.
За пълнота на изложението следва да се посочи, че изразеното от въззивния съд становище относно възможността за прекратяване на трудовия договор на основанията по чл. 328 КТ без работодателят да отправи предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл.326 КТ, е в съответствие с трайно установената съдебна практика, която приема, че изборът дали да се отработи предизвестието или да се замени с обезщетение по чл. 220, ал.1 КТ е по преценка на всяка от страните по трудовото правоотношение, на която другата страна не може да се противопостави. В този случай обезщетението по чл. 220 КТ се явява заместваща предизвестието престация.
Тъй като не се установяват специалните предпоставки по чл. 280, ал.1, т.1 ГПК, не следва да се допуска касационно обжалване на въззивното решение.
Водим от гореизложеното съдът
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 25 от 25.03.2008 г., постановено по в.гр.д. № 881/07 г. на Великотърновския окръжен съд.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ: