Определение №263 от 42276 по търг. дело №596/596 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 263

гр. София, 29.09.2015г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и осми септември през две хиляди и петнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ РАЙКОВСКА
ЧЛЕНОВЕ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

като изслуша докладваното от съдия Николова т. д. №596 по описа за 2015г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано е по касационна жалба на С. Г. С. срещу решение №668 от 13.11.2014г. по т.д. № 1411/2012г. на Пловдивски апелативен съд, трети граждански състав.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, констатира, че в мотивите на въззивното решение съдът изрично е посочил, че разглежда искове с правна квалификация чл.216 ал.1 т.1 от ДОПК и чл.216 ал.1 т.4 от ДОПК, а посочената в диспозитива на решението правна квалификация на всички обективно съединени конститутивни искове е чл.216 ал.1 т.4 от ДОПК.
Поради това делото следва да бъде върнато на Пловдивски апелативен съд, който съгласно чл.247 от ГПК е компетентен да прецени дали следва да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното от него въззивно решение.
Водим от горното, Върховният касационен съд
О П Р Е Д Е Л И

ВРЪЩА делото на Пловдивски апелативен съд за извършване на проверка относно наличието на допусната очевидна фактическа грешка в решение №668 от 13.11.2014г. по т.д. №1411/2012г. на Пловдивски апелативен съд, трети граждански състав.
След произнасяне от въззивния съд, делото да се върне на настоящия състав за разглеждане на подадената касационна жалба.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.