Определение №272 от 29.5.2009 по ч.пр. дело №144/144 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

              ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
№ 272
 
София, 29.05.2009г.
 
 
В   ИМЕТО НА НАРОДА
 
Върховен касационен съд на Република България , Трето гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и втори май , две хиляди и девета година, в състав :
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЯ ЗЯПКОВА
               ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА
ОЛГА КЕРЕЛСКА
 
След като изслуша докладваното от съдията КЕРЕЛСКА ч. гр.д.№ 144/2009 год., за    да   се произнесе,    взе предвид следното:
Производството е образувано по частна касационна жалба на О. д. на М. гр. Ш., подадена в срока по чл.275,ал.1 ГПК срещу определение №509/29.11.2008 год. ,постановено по гр.д. №544/2008 год. на Варненския апелативен съд , с което е оставено в сила определение №526/10.10.2008 год. на Шуменския окръжен съд , по гр.д. №141/2008 год., с което производството по делото е прекратено.
При извършената проверка, Върховният касационен съд, състав на III г.о намира следното:
Съгласно чл.278,ал.4 ГПК във вр. 284,ал.3,т.4 ГПК във вр. чл.84,т.1 ГПК жалбоподателят е следвало да приложи документ за внесена държавна такса в размер на 15 лв. Съображенията за това са следните:
Първоначалната редакция на чл. 84, ал.1, т.1 ГПК предвижда , че държавата и държавните учреждения се освобождават от заплащане на държавна такса , освен по искове за частни държавни вземания и права върху вещи- частна държавна собственост. С изменението внесено със ЗИДГПК / Д.в. бр.50/2008 год. /, изключението / „освен по искове за частни държавни вземания и права върху вещи — частна държавна собственост/ е заличено и то с обратно сила , считано от 01.03.2008 год. съгл. пар.61 ПЗР на ЗИДГПК. С решение № 3 от 08.07.2008 год. на Конституционния съд на РБ , постановено по к.д. № 3/2008 год., разпоредбата на пар.1 ЗИДГПК, с която е внесено посоченото изменение, е обявена за противоконституционна. При това положение, разпоредбата на чл. 84,т.1 ГПК действа в първоначалната и редакция. Последното налага при извършване на преценка дали се дължи държавна такса, когато иска е
предявен от държавата или държавно учреждение, да се изхожда от характера на спорното право, чиято защита се търси. В случая спорното право няма публичен характер и частният жалбоподател О. д. на М. , гр. Ш.дължи държавна такса в размер на 15 ле. съгл. чл.19 от Тарифата за държавните такси , които се събират от съдилищата по ГПК.
Доколкото за редовността на частната жалбата съгл. чл.285 ГПК във вр. чл. 278,ал.4 ГПК следи въззивната инстанция, производството следва да се прекрати и делото върне на Пловдивския апелативен съд за отстраняване на визираната нередовност като на частния жалбоподател бъдат дадени указания и срок за представяне на документ за внесена държавна такса в размер на 15 лв. по сметката на ВКС.
При неизпълнение на указанията, проверяващия редовността на частната жалба въззивен съд, ще следва да изпълни правомощията си по чл.286,ал.1,т.2 във вр. чл. 278,ал.4 ГПК и да върне нередовната частна жалба.
Водим от горното, Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 144/2009 год. на ВКС, трето гражданско отделение и
ВРЪЩА ДЕЛОТО на Варненския апелативен съд за отстраняване на визираната нередовност на частната касационна жалба на О. д. на М. , гр. Ш..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
ЧЛЕНОВЕ: