Определение №28 от 42775 по търг. дело №2094/2094 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№28

София.09.02.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на шести февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова
т.дело № 2094/2016 година

Производството по делото е образувано по касационна жалба на [фирма], ЕИК[ЕИК], чрез процесуалния си пълномощник, срещу решение № ІІІ-89 от 04.07.2016 г. по в.гр.д. № 965/2016 г. на Окръжен съд – Бургас, с което е потвърдено решение № 455 от 12.03.2016 г. по гр.д. № 5053/2015 г. на Районен съд – Бургас за уважаване на предявения от К. Ж. Дараджанова от [населено място] иск за заплащане на застрахователно обезщетение в размер на 9 587.08 лв., ведно със законната лихва от 31.07.2015 г. и мораторна лихва в размер на 285.52 лв.
В жалбата се поддържат касационни доводи за неправилност на въззивното решение, на основанията по чл.281, т.3 ГПК, с искане за неговото касиране. В приложеното към жалбата изложение на основанията за допускане на касационно обжалване са формулирани процесуалноправни въпроси, с позоваване на т.1 на чл.280, ал.1 ГПК.
Ответницата по жалбата, чрез пълномощника си, оспорва искането за достъп до касация, а по същество заявява становище за правилност на атакувания съдебен акт. Съображения са изложени в писмен отговор.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение, след преценка на данните по делото, приема, че касационната жалба е процесуално недопустима.
Съгласно императивната разпоредба на чл.280, ал.2, т.1 ГПК решенията по въззивни търговски дела с цена на иска до 20 000 лева, не подлежат на касационно обжалване. В случая, предмет на делото е вземане, произтичащо от търговска сделка – чл.365, т.1 ГПК във вр. с чл.1, ал.1 т.6 ТЗ. Спорът е търговски, като цената на предявения главен иск по чл.208, ал.1 КЗ/отм./ е 9 587.08 лв., уважен изцяло, а цената на акцесорната искова претенция по чл.86, ал.1 ЗЗД е 338.55 лв., уважена частично.
Предвид горното, касационното производство по т.д. № 2094/2016 г. е процесуално недопустимо и подадената жалба следва да се остави без разглеждане. Затова Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на [фирма], ЕИК[ЕИК], срещу решение № ІІІ-89 от 04.07.2016 г. по в.гр.д. № 965/2016 г. на Окръжен съд – Бургас.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на Търговска колегия на ВКС, в едноседмичен срок от връчването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: