Определение №291 от 25.6.2010 по гр. дело №629/629 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
 
№  291
 
София, 25.06.2010  година
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
        
 
           Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение  , в съдебно заседание на  двадесет и четвърти март две хиляди и десета  година, в състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА           
                                                 ЧЛЕНОВЕ:       ЛИДИЯ РИКЕВСКА
                                ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
                                                              
                                                             
при участието на секретаря Анета Иванова
изслуша докладваното от съдията Бранислава Павлова
гражданско дело № 629/2009 година по описа на Първо гражданско отделение
 
Производството е по чл.290 и сл. ГПК.
А. Н. З. е обжалвал въззивното решение на П. окръжен съд № 62 от 09.02.2009г. по гр.д. № 935/2008г. в частта, в която е отхвърлен иска по чл.109 ЗС.
Ответникът В. Н. З. е подал оговор, в който е изразил становище само по основанията на чл.280 ал.1 ГПК.
А. Н. З. е предявил против В. Н. З. иск по чл.109 ЗС за премахване на два гълъбарника, незаконен навес в двора и преграда към стълбището на тавана в съсобствения между страните имот.
Предмет на жалбата е въззивното решение на П. окръжен съд, постановено на основание чл.208 ал.1 ГПК /отм./ , с което след отмяна на решението на П. районен съд № 760 от 22.06.2008г. по гр.д. № 2457/2007г. е отхвърлен иска за премахване на метален навес, построен в УПИ ХІХ-9972 кв.80 по плана на гр. С. и преграда на четвъртото стъпало на стълбището за тавана на построената в същия имот сграда.
По отношение на навеса в двора въззивният съд е приел, че е незаконен строеж, но е построен по общо съгласие на страните, не създава пречки за упражняване правомощията на ищеца като съсобственик и не са налице предпоставките за уважаване на негаторния иск. Мотивите по иска за премахване на преградата на стълбището в сградата са, че таванът представлява подпокривно пространство, входът към него е затруднен – осъществява се чрез подвижна стълба и поставянето на дървена врата на площадката на стълбището пред втория етаж без да е доказано, че при необходимост достъпът до покрива на ищеца се препятства, не представлява действие, нарушаващо правото му на собственост.
В касационната жалба се прави довод за необоснованост и незаконосъобразност на решението в обжалваната част. Поддържа се, че всяко действие, с което се прегражда достъп до общи части в етажна собственост накърнява правомощията на собствениците и те могат да търсят защита на своето право с негаторен иск, както и че собствеността се нарушава с изграждане на незаконен строеж.
Касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280 ал.1 т.3 ГПК по въпросите за съдържанието на действията, с които би могло да се препятства ползването на общите части на сградата , както и може ли да се иска премахване на незаконен строеж в съсобствен имот, когато постройката е изградена със съгласие на съсобствениците.
Искът по чл.109 ЗС дава правна защита на собственика срещу всяко трето лице, извършващо неправомерни действия, с които се смущава, ограничава или пречи за осъществяване на правото на собственост необезпокоявано и в пълен обем. Основание за защита се поражда и при състояние, от което възниква опасност от бъдещо вредно въздействие върху вещта. Целта на този иск е да се отстранят пречките за пълноценно упражняване на правомощията на собственика и той не може да бъде насочен срещу състояния, създадени от незаконни строежи, които макар да се нетърпими от гледна точка на техническите и градоустройствени изискванеия не смущават собствеността на трети лица. Съгласието за изграждане на незаконен строеж следва да се преценява не като самостоятелна пречка за провеждане на негаторния иск, а при съпоставка с въведеното основание на иска от гледна точка на посоченото от ищеца в исковата молба конкретно посегателство върху неговото вещно право. В разглеждания случай съдът е преценил цялостно доказателствата и законосъобразно е приел, че след като незаконният навес в двора е построен по общо съгласие на съсобствениците за задоволяване на потребностите им от складови помещения и ползването му е разпределено , правото на собственост на ищеца не е нарушено и не са налице основанията за по чл.281 ГПК за отмяна на решението в тази част.
Жалбата срещу решението в частта за премахване преградата на стълбището е основателна. Изяснено е, че страните по делото притежават отделни етажи от жилищната сграда от което следва, че е учредена етажна собственост. В този случай съгласно чл.38 ЗС стълбищата и подпокривното пространство представляват общи части на сградата. Общите части са в режим на задължителна съсобственост, те са принадлежност към основните обекти в сградата. Тяхното предназначение е да осигурят пълноценното ползване на отделните обекти в етажната собственост и поради това всеки от съсобствениците има право на гарантиран непосредствен достъп до тях, независимо дали те пряко обслужват неговия имот. Останалите етажни собственици са длъжни да не предприемат действия, които да затрудняват това ползване. Когато те нарушат това задължение, заинтересованият съсобственик може да защити своето вещно право с негаторния иск по чл.109 ЗС. В случая от заключенията на вещите лица , изслушани пред районния и пред въззивния съд е установено, че пред площадката на втория жилищен етаж на четвъртото стъпало е монтирана дървена врата със шкафове отгоре, зад която се намира отворът за тавана. Следователно налице е преграждане на обща част и възпрепятстване на достъпа до такава част, което нарушава правото на собственост на ищеца . Като е приел обратното въззивният съд е допуснал нарушение на закона. В тази част решението следва да се отмени на основание чл.281 ал.1 т.3 ГПК и делото да се реши по същество по реда на чл.293 ал.2 ГПК като предявеният иск бъде уважен. При този изход на спора след като и искът и касационната жалба се уважават частично, разноските следва да останат в тежест на страните, така както са направени.
Воден от горното Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение
 
Р Е Ш И :
 
ОТМЕНЯВА въззивното решение на П. окръжен съд № 62 от 09.02.2009г. по гр.д. № 935/2008г. в частта, в която е отхвърлен иска по чл.109 ЗС за премахване преграда на стълбището в жилищната сграда и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОСЪЖДА В. Н. З. ЕГН ********** от гр. П., ул.”З” №1 на основание чл.109 ал.1 ЗС да премахне преградата на четвъртото стъпало на стълбищната площадка на втория етаж в жилищната сграда, построена в УПИ ХІХ-9972 кв.80 по плана на гр. П.,която въпрепятства достъпа до отвора за тавана на ищеца А. Н. З. ЕГН **********.
ОСТАВЯ В СИЛА въззивното решение в останалата обжалвана част за събаряне на незаконния навес в същото дворно място.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ: