Определение №303 от 4.6.2009 по ч.пр. дело №318/318 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                                           № 303
 
                                                 гр.София, 04.06..2009г.
в името на народа
 
 
Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на първи юни две хиляди и девета година в състав:
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЗЕКОВА ЧЛЕНОВЕ: ВЕСКА РАЙЧЕВА
                                                             СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
 
 
 
като разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д-N 318 описа за 2009 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.274, ал.2 ГПК.
Обжалвано е определение от 18.02.2009г. по гр.д. №1484/2008г, с което Варненски окръжен съд е оставил без разглеждане молба на И. А. Х. за присъждане на разноски.
Жалбоподателят И. А. Х. поддържа, че с обжалваното определение е неправилно и моли да бъде отменено като бъде разгледана по същество молбата й.
Върховния касационен съд, състав на четвърто г.о., приема за установено следното:
Частната касационна жалба следва да бъде оставена без разглеждане.
С молба от 13.02.2009г. И. А. е поискала да и бъдат присъдени направените пред въззивния съд разноски в размер на 500 лева. С обжалваното определение молбата й е била оставена без разглеждане. Същото е обжалвано с частна жалба на 27.02.2009г.
С оглед на така установените факти по делото Върховният касационен съд, състав на четвърто г.о. намира, че обжалваното определение не подлежи на касационно обжалване. Разпоредбата на чл.274, ал.4 ГПК предвижда, че решения на окръжния съд по дела с обжалваем интерес до 1000 лева не подлежат на касационен контрол. Тъй като в случая обжалваемия интерес е до 1000 лева, то по отношение на обжалваното определение касационното производство е недопустимо и жалбата следва да се остави без разглеждане.редбата на формалните ограничения на касационното обжалване на определенията съставлява абсолютна процесуална пречка за разглеждане на частната касационна жалба по същество.
Предвид изложените съображения, съдът
 
 
ОПРЕДЕЛИ :
 
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на И. А. Х. срещу определение от 18.02.2009г. по гр.д. №1484/2008г. на Варненски окръжен съд.
Определението може да се обжалва в седмичен срок от
съобщаването му на страната пред друг тричленен състав на
ВКС.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ: