Определение №305 от 40723 по ч.пр. дело №301/301 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3
Върховен касационен съд на Република България ГК, І г.о. дело № 301/2011 год.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 305

гр.София, 29.06. 2011 година

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и трети юни две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА НИНОВА
ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА АРСОВА
ВАСИЛКА ИЛИЕВА

изслуша докладваното от
председателя (съдията) ТЕОДОРА НИНОВА
ч.гражданско дело под № 301/2011 година

Производство по чл.274, ал.2 ГПК.
Обжалвано е въззивното определение № 120 от 03.05.2011 год., постановено по ч.гр.дело № 173/2011 год. на Великотърновския апелативен съд, с което е оставена без разглеждане частната жалба на Л. М. М. против определение № 21 от 06.01.2011 год. по гр.дело № 654/2010 год. на Плевенския окръжен съд за прекратяване производството по делото по отношение на предявените установителни искове по чл.124 ГПК и предявения иск за обезсилване на договор за доброволна делба от 13.01.2006 год., № 171, том І, рег.№ 245/13.01.2006 год., вписан в Службата по вписванията при Районен съд-Плевен;
– исковата молба е оставена повторно без движение и е предоставен едноседмичен срок на ищеца да я впише в частта относно предявените искове по чл.108 ЗС и внесе държавна такса 1 618,62 лева.
Недоволен от определението е жалбоподателят Л. М. М. от [населено място], която го обжалва в срока по чл.275, ал.1 ГПК като счита, че е неправилно тъй като е налице съществен процесуален порок понеже окръжният съд повторно е оставил без движение исковите молби, което уврежда неоправдано интереса й на ответника по спора.
Ответниците по частната касационна жалба [фирма] със седалище и адрес на управление [населено място], [фирма] със седалище и адрес на управление [населено място] и А. П. Л. от [населено място] не вземат становище.
За да остави частната жалба без разглеждане и прекрати производството по делото въззивният съд е приел, че в частта, с която исковата молба на [фирма] е оставена без движение за отстраняване на конкретни нередовности, констатирани от първоинстанционния съд, съдебният акт не прегражда по-нататъшното развитие на производството, нито е предвиден в закона като обжалваем, поради което частната жалба срещу него е недопустима. Взето е предвид, че жалбоподателят е ответник по посочените искове и прекратяването на производството е в нейна полза, поради което няма правен интерес да го обжалва пред въззивния съд, а по отношение прекратяването по другия О. и иска за обезсилване на договора за доброволна делба от 2006 год. е съобразено, че ответник по тях е А. П. Л..
Върховният касационен съд, състав на І гражданско отделение, разгледа частната жалба с оглед наведеното оплакване и като взе предвид данните по делото, приема следното:
Частната жалба е редовна и допустима, но по същество неоснователна.
Обжалваното определение на въззивния съд е законосъобразно.
Съобразена е разпоредбата на чл.274, ал.1 ГПК, че на въззивен контрол подлежат определенията, преграждащи развитието на делото, но не и тези, с които са констатирани нередовности на исковата молба, които касаят дружеството-ищец, а не ответника по спора.
По изложените съображения частната касационна жалба следва да се остави без уважение, поради което Върховният касационен съд, състав на І гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 120 от 03.05.2011 год. по ч.гр.дело № 173/2011 год. на Великотърновския апелативен съд.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/

/СЛ
Вярно с оригинала!
СЕКРЕТАР: