fbpx

Определение №313 от 25.9.2017 по ч.пр. дело №3232/3232 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 313

гр. София, 25.09.2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВА ДЕКОВА
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА
като разгледа докладваното от съдия Декова частно гражданско дело № 3232 по описа на Върховния касационен съд за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба вх. № 86/04.08.2017 г. на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество против определение № 28/18.07.2017 г., постановено по гр.д. № СП 45/2017 г. по описа на Софийския апелативен съд, с което е оставена без разглеждане частната жалба на страната срещу определение № 3617/04.07.2017 г. по гр.д. № 166/2017 г. на Окръжен съд – Благоевград, с което съдът е определил тримесечен срок за предявяване на бъдещ иск, считано от датата на най-ранно наложената обезпечителна мярка измежду допуснатите със същото определение.
Частният жалбоподател моли обжалваното определение да бъде отменено, като излага доводи за неправилност на извода на съда за недопустимост на частната жалба, поради липсата на годен предмет на обжалване. Твърди, че установеният от закона тримесечен срок за предявяване на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, започва да тече от момента на налагане на обезпечителните мерки, в тяхната съвкупност и в пълен обем по отношение на цялото обезпечено имущество. Посочил е, че обезпечителното производство завършва с налагане на последната обезпечителна мярка, поради което и тримесечният срок започва да тече от тази дата, а не от датата на налагане на най-ранната обезпечителна мярка.
Върховния касационен съд, състав на III гражданско отделение, след преценка на данните по делото и доводите в частната жалба, намира следното:
Частната жалба е подадена от легитимирана страна, в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
С обжалваното определение Софийския апелативен съд е оставил без разглеждане частната жалба на Комисията против определението на първоинстанционния съд за определяне на срок за предявяване на бъдещия иск, поради липсата на годен предмет на обжалване. Посочил е, че за разлика от общия обезпечителен процес, в специалното производство по ЗОПДНПИ срокът за предявяване на бъдещ иск е определен императивно в самия закон – чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ, и същият е до три месеца от налагането на обезпечителните мерки. В случая съдът по обезпечението не бил компетентен да определя нито началния момент, нито срока за предявяване на иска, а ако съдът определи по-къс срок от законоустановения, прилагал се последният, поради което при преценка дали искът е определен в срок, съдът следвало да приложи закона.
В обезпечителното производство, на обжалване подлежи определението, с което се налагат или се отказва налагането на исканото обезпечение. Процесуалният закон, както и специалният ЗОПДНПИ не предвиждат обжалване на определението, с което са определя срок за предявяване на бъдещия иск на Комисията, поради което подадената против това определение частна жалба е процесуално недопустима и правилно и законосъобразно въззивният съд я е оставил без разглеждане. Доводите в частната жалба, касаещи правилността на първоинстанционното определение, както и доводите във въззивното определение в тази насока, са неотносими към настоящото производство, имащо за цел проверка правилността на извода на въззивният съд относно недопустимостта на обжалването на първоинстанционното определение. Относно тази проверка, съществува друг процесуален ред. Компетентен да се произнесе по този въпрос е съдът, сезиран с иска за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, който следва да извърши преценка за предявяване на иска в рамките на императивно установения в разпоредбата на чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ срок, като приложи закона.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 28/18.07.2017 г., постановено по гр.д. № СП 45/2017 г. по описа на Софийския апелативен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Решение №375 от 29.6.2010 по гр. дело №95/95 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е  №  375  София  29.06.  2010 г.   В   И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А   Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско   отделение,  в  съдебно заседание на двадесет и осми април, две хиляди и десета година в състав:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Капка ЮстинияноваЧЛЕНОВЕ:   Любка Богданова                          Светла Димитрова При секретаря Райна Стоименова

Прочети »

Определение №454 от 40701 по ч.пр. дело №291/291 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

5О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 454С., 07.06.2011 година ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на първи юни през две хиляди и единадесета година в състав : ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАТЯНА ВЪРБАНОВАЧЛЕНОВЕ : К. Е.Б. Й. изслуша докладваното от съдия Б. Й. ч.

Прочети »

Решение №242 от 22.11.2016 по нак. дело №1054/1054 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е № 242 София, 22.11.2016 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на шестнадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСЕР ТРОЯНОВЧЛЕНОВЕ: 1. ГАЛИНА ЗАХАРОВА2.

Прочети »

Определение №234 от 26.9.2017 по тър. дело №2044/2044 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 234 С., 26.09.2017 год. ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав: Председател: Дария ПродановаЧленове: Емил МарковИрина Петрова като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д.

Прочети »

Определение №69 от 19.7.2016 по ч.пр. дело №615/615 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

2О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 69 гр. София, 19 юли 2016 г. ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Наказателна Колегия, трето наказателно отделение в закрито заседание на седемнадесети юли през две хиляди и шестнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела АтанасоваЧЛЕНОВЕ: Красимир ШекерджиевЛада Паунова при становището на прокурора от

Прочети »

Определение №282 от 29.2.2012 по гр. дело №1266/1266 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 282 София, 29.02.2012г. В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети февруари , две хиляди и дванадесета година в състав:Председател : ТАНЯ МИТОВАЧленове : ЕМИЛ ТОМОВВАНЯ АТАНАСОВАизслуша докладваното от съдията

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top