Определение №321 от 29.3.2011 по ч.пр. дело №246/246 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 321
С., 29.03.2011 година

Върховният касационен съд на Р. Б., второ търговско отделение, в закрито заседание на 23.03.2011година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО БОБАТИНОВ
ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА
МАРИЯ СЛАВЧЕВА

при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията ВАНЯ АЛЕКСИЕВА
ч.т.дело № 246 /2011 година

Производството е по чл.274, ал.2, пр.1 , във вр. с ал.1, т.2 ГПК и чл. 286, ал.2 ГПК.
Образувано е по частната жалба на М. Ж. Н. от[населено място] против разпореждането на С. градски съд от 03.011.2010 год., по т.д.№ 1221/2010 год., с което подадената от настоящия частния жалбопадател касационната жалба вх. на СГС № 74858 / 28.10.2010 год. срещу въззивно решение на същия съд № от 14.06.2010 год. по в.гр.д. № 1221/2010 год. е върната на осн. чл.286, ал.1, т.2 ГПК – поради неотстранена в срок нейна нередовност.
С частната жалба е въведено бланкетно оплакване за неправилност на обжалвания съдебен акт, по съображения за допуснато нарушение на процесуалния закон, поради което се иска отмяната му, връщане на делото за администриране на подадената от страната касационна жалба и изпращането му по компетентност на ВКС.
Ответната по частната жалба страна не е взела становище в срока и по реда на чл.276, ал.1 ГПК.
Настоящият състав на второ търговско отделение на ВКС, като взе предвид изложените доводи, във вр. с инвокираното оплакване и провери правилността на обжалваното разпореждане, съобразно данните по делото и правомощията си по чл.278, ал.1 ГПК, намира:
Частната жалба е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК от надлежно легитимирана във въззивното производство страна и срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.
Обстоятелството, че предмет на същата е определение, подлежащо за първи път на разглеждане по реда на чл.274, ал.1 ГПК, обосновава правен извод, че в случая разпоредбата на чл.280 ГПК, във вр. с чл.278, ал.4 ГПК не намира приложение и за настоящата инстанция отсъства задължение да проверява наличието на установените в чл.280, ал.1 т.1-3 ГПК предпоставки за допускане на искането обжалване.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
За да постанови обжалваното разпореждане С. градски съд е счел, че констатираната нередовност на подадената от М. Ж. касационна жалба срещу въззивното решение на СГС от 14.06.2010 год. , по гр.д.№ 1221/2010 год. изразяваща се в липса на изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, отсъствие на преписи от същата, съобразно броя на лицата, участващи по делото като насрещна страна, както и документ за внесена държавна такса – задължителни, съгласно чл.284, ал.3, т.1 т.2 и т.4 ГПК, нейни реквизити, не е отстранена въпреки изрично дадените в тази насока конкретни указания на касатора с разпореждане от 26. 07. 2010 год. и предоставена му по реда на чл.285, ал.1 ГПК процесуална възможност, поради което е приложил предвидената с чл. 286, ал.1, т.2 ГПК процесуална санкция.
Разпореждането е правилно.
С разпореждане от 26.07.2010 год., по в.гр.д.№ 1221/ 2010 год., получено лично от адв.М., като пълномощник на М.Ж. на 21.10.2010 год., С. градски съд, в качеството си на администриращ касационна жалба с вх. № 54178/22.07.2010 год. съд, констатирайки нередовността и изразяваща се в липсата на изискуемите се от чл.284, ал.3, т.1, т. и т.4 ГПК задължителни реквизити я е оставил без движение, давайки подробни указания на касатора-настоящ частен жалбоподател в едноседмичен срок от получаване на съобщението да отстрани недостатъците и.
С молба вх.№ 74858/28.10.2010 год., депозирана в деловодството на въззивния съд в рамките на определения законов срок, процесуалният представител на касатора Н. е представил единствено изложение на основанията по чл.284, ал.3, т.1 ГПК.
Съобразявайки изпълнените от страната указания СГС правилно е приел, че нередовността на касационната жалба не е отстранена в съответствие с изискванията на процесуалния закон- чл.285, ал.1 ГПК, във вр. с чл.284, ал.3, т.2 и т.4 ГПК, поради което следва да бъде приложено процесуалното правило на чл.286, ал.1, т.2 ГПК и касационната жалба, наименована от касатора „частна касационна жалба”, да бъде върната обратно на нейния подател.
Законодателят изрично е установил процесуален ред за отстраняване на допуснат в касационната жалба недостатък и обстоятелството, че е обвързал неизпълнението му с конкретна процесуална санкция, обосновава, при така установените по делото факти, че съдебният акт на СГС, като постановен в съгласие със закона, следва да остане в сила.
Водим от изложеното и на осн. чл.278, ал.1 ГПК, настоящият състав на второ търговско отделение на ВКС
О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждането на С. градски съд от от 03.011.2010 год., по в.гр.д.№ 1221/2010 год. за връщане на подадената от М. Ж. Н. касационната жалба с вх. на СГС № 74858 / 28.10.2010 год. срещу въззивно решение на същия съд от 14.06.2010 год. по в.гр.д. № 1221/2010 год., поради неотстранена в срок нейна нередовност.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: