Определение №33 от 41302 по ч.пр. дело №22/22 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
Върховен касационен съд на Република България ГК, І г.о. дело № 22/2013 год.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 33

гр.София, 28.01.2013 година

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и трети януари две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА НИНОВА
ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА АРСОВА
ЛЮБКА АНДОНОВА

изслуша докладваното от
председателя (съдията) ТЕОДОРА НИНОВА
ч.гражданско дело под № 22/2013 година

Производство по чл.274, ал.2 ГПК.
Обжалвано е определение № 2331 от 20.09.2012 год., постановено по ч.гр.дело № 1807/2012 год. на Бургаския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане частната жалба на И. П. П. от [населено място] против заповед за изпълнение на парично вземане № …. от …. год. по ч.гр.дело № 6248/2012 год. на Бургаския районен съд в частта за разноските.
Недоволен от въззивното определение е И. П. П., който го обжалва в срока по чл.275, ал.1 ГПК като излага съображения, че е в невъзможност да заплаща, претендирайки да му се опростят всички задължения към „В.” поради влошено здравословно състояние и оставане без работа.
Върховният касационен съд, състав на І-во гражданско отделение, разгледа частната касационна жалба вх.№ 14389 от 11.10.2012 год. и като взе предвид доводите на страната и данните по делото, приема следното:
За да остави частната въззивна жалба без разглеждане окръжният съд е приел, че съобщението за издаване заповедта за изпълнение заедно със самата заповед е връчено на длъжника /жалбоподател/ по реда на чл.46, ал.2 ГПК чрез съпругата му на 03.08.2012 год., а частната жалба е подадена на 22.08.2012 год. след изтичане на срока, посочен от районния съд.
Частната жалба е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
Обжалваното определение е законосъобразно.
При постановяване на обжалвания съдебен акт въззивният съд е съобразил, че частна жалба е подадена след срока по чл.275, ал.1 ГПК, но и след посочения двуседмичен срок от районния съд, който и съгласно чл.62, ал.3 ГПК е пропуснат, поради което като процесуално недопустима правилно е оставена без разглеждане.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на І-во гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2331 от 20.09.2012 год., постановено по гр.дело № 1807/2012 год. на Бургаския окръжен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/

/СЛ
Вярно с оригинала!
СЕКРЕТАР: