Определение №332 от 40303 по ч.пр. дело №330/330 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е
 
№ 332
 
София,   05.05.2010 година
 
Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на четвърти май две хиляди и десета година в състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
 
БОНКА ЙОНКОВА
 
 
изслуша докладваното от съдия  Камелия Ефремова  ч. т. д. № 330/2010г.
 
 
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Б. И. Б. от гр. Р. срещу определение № 114 от 10.02.2010 г. по ч. т. д. № 921/2009 г. на Второ отделение на Търговска колегия на Върховен касационен съд в частта, с която е оставена без разглеждане и е прекратено производството по подадената от същото лице частна жалба против постановеното от Софийски апелативен съд определение от 16.10.2009 г. по гр. д. № 639/2008 г. С този акт е оставена без уважение молбата на Б. И. Б. за продължаване на срока за обжалване на определение от 23.02.2009 г. и на определение от 12.01.2009 г., постановени по гр. д. № 639/2008 г.
По съображения, че не е бил надлежно уведомен за отказа да му бъде предоставена безплатна юридическа помощ, частният жалбоподател моли за отмяна на атакуваното определение и за предоставяне на нов срок за обжалване на постановеното от Софийски апелативен съд определение от 12.01.2009 г. по гр. д. № 639/2009 г.
Ответникът по частната жалба – Изпълнителна агенция „Социални д. на М. на отбраната”, гр. С. оспорва същата и поддържа становище за оставянето й без уважение като неоснователна.
Върховен касационен съд, Търговска, състав на Второ отделение, като прецени данните по делото и заявените от страните становища, приема следното:
Частната жалба е депозирана в рамките на преклузивния едноседмичен срок по чл. 275, ал.1 ГПК от надлежна страна и е процесуално допустима, но разгледана по същество – същата е неоснователна.
За да остави без разглеждане подадената от Б. И. Б. частна жалба срещу определение от 16.10.2009 г. по гр. д. № 639/2008 г. на Софийски апелативен съд в частта, с която е отказано продължаване на срока за обжалване на определение от 23.02.2009 г. по гр. д. № 639/2008 г. на Софийски апелативен съд за оставяне без уважение молбата му за предоставяне на правна помощ и на определение от 12.01.2009 г. по същото дело, с което е отменено определение № 286 от 28.11.2000 г. по гр. д. № 1335/2000 г. на Разградски окръжен съд за допускане на обезпечение на бъдещ иск, тричленният състав на ВКС, Търговска колегия, Второ отделение е счел, че същото не е от категорията съдебни актове по чл. 274, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК, подлежащи на самостоятелно обжалване и последващ инстанционен контрол. Отделно от това е посочено, че определеният в чл. 275, ал. 1 ГПК срок е решителен /фатален/, поради което неговото продължаване е недопустимо,съгласно изричната разпоредба на чл. 63, ал. 3 ГПК.
Определението е правилно.
Изводът на решаващия състав за недопустимост на касационното обжалване на атакуваното въззивно определение е изцяло в съответствие със закона. Отказът да бъде уважена молбата за продължаване на срока не попада в нито една от хипотезите на чл. 274, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК – този акт няма характер на преграждащ по-нататъшното развитие на делото, нито законът предвижда възможност за обжалването му. С оглед на това, правилно тричленният състав на ВКС е преценил, че за частния жалбоподател липсва право на обжалване, което обуславя и процесуална недопустимост на депозираната от него частна жалба.
Изцяло следва да бъде споделен и наведеният в определението допълнителен аргумент, основан на изричната разпоредба на чл. 63, ал. 3 ГПК, предвиждаща недопустимост да бъдат продължавани установените от закона решителни срокове, какъвто именно е и срокът, чието продължаване е искано от частния жалбоподател.
С оглед изложеното, атакуваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено.
Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, на основание чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК
 
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
ПОТВЪРЖДАВА определение №114 от 10.02.2010 г. по ч. т. д. № 921/2009 г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ: