fbpx

Определение №336 от 15.7.2010 по гр. дело №6922/6922 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1
Р Е Ш Е Н И Е

№ 336
С., 15.07.2010година
В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение , в съдебно заседание на четиринадесети април две хиляди и десета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЛИДИЯ РИКЕВСКА
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
при участието на секретаря А. И.
изслуша докладваното от съдията Бранислава Павлова
гражданско дело № 322/2009 година по описа на І г.о.
Производството е по чл.288 ГПК.
В. П. С. е обжалвала въззивното решение на Хасковския окръжен съд № 308 от 15.10.2008г. по гр.д.№ 410/2008г.
Касационното обжалване е допуснато с определение № 602 от 03.07.2009г. на основание чл.280 ал.1 т.2 ГПК по въпросите за предпоставките на добросъвестното владение и придобивната давност.
По подадената касационна жалба Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение намира следното:
Хасковският окръжен съд е оставил в сила решението на Районния съд [населено място] № 156 от 03.06.2008г. по гр.д.№ 737/2007г. , с което е отхвърлен иска на В. П. С. против Д. И. Й. и Т. Т. Й., малолетна действаща чрез своята майка и законна представителка Г. С. С. за установяване, че ищцата е собственик на ? ид.ч. от недвижим имот – жилище в [населено място], [улица]-6 със застроена площ от 72 кв.м. За останалата ? ид.ч. искът е уважен и в тази част първоинстанционното решение като необжалвано е влязло в сила.
В. съд е приел, че с влязло в сила решение на Димитровградския районен съд от 06.08.1999г. по гр.д.№ 275/1998г. е допусната делба на имота, предмет на настоящия установителен иск за собственост между Т. Т. Й. , действаща чрез своята майка и законна представителка Г. С. и Д. И. Й. при равни права – по ? ид.ч. По същото дело делбата е извършена чрез изнасяне на имота на публична продан по реда на чл.288 ал.1 ГПК /отм./. По време на висящия делбен процес Д. И. Й. е продал имота на ищцата по настоящото дело В. П. С. с нот.акт № 25/1999г.
Правните изводи на въззивния съд са, че разпореждането е породило правно действие само за ? ид.ч., колкото са притежаваните от продавача към този момент права, установени с влязлото в сила решение по допускане на делбата.
За другата ? идеална част съдът е приел, че договорът не може да бъде противопоставен на съсобственичката Т. Т. Й. , която е придобила своята ? идеална част по наследство от баща си Т. И. Й., починал през 1994г. Изводът е обоснован с разпоредбата на чл.121 ал.3 ГПК /отм./, съгласно която решението по допускане на делбата е противопоставимо и на приобретателя и го обвързва, а по евентуалното възражение за давност е посочил, че не са налице предпоставките за приложение на института на кратката придобивна давност. Това становище на съда е незаконосъобразно. Правилно е тълкуването на разпоредбата на чл.79 ал.2 ЗС в решение 649/1993г. по гр.д.№ 477/1992г. на ВС, І г.о. и решение № 1124/2002г. на ВКС, ІV г.о., че владението на купувача по договор за продажба на чужда вещ е добросъвестно, защото е получено на правно основание – действителна сделка. Този незаконосъобразен извод обаче не е от значение за изхода на спора , защото в исковата молба ищцата не се е позовала на оригинерно придобивно основание. Тя е посочила като основание за придовибането на собствеността договор за продажба, предмет на нот.акт № 25/1999г. и с оглед диспозитивното начало в гражданския процес съдът е бил длъжен да разгледа иска само на това основание. Позоваването на давност за пръв път пред въззивния съд представлява изменение на иска, което е недопустимо съгласно ТР 1/2000г. на ВКС, ОСГК т.9 и поради това съдът не е имал основание да го разгледа. С оглед на изложеното не са налице релевираните основания за отмяна по чл.281 ал.1 т.3 ГПК и обжалваното решение следва да бъде оставено в сила.
Воден от горното Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ В СИЛА въззивното решение на Хасковския окръжен съд № 308 от 15.10.2008г. по гр.д.№ 410/2008г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Решение №433 от 42373 по нак. дело №902/902 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

13 Р Е Ш Е Н И Е № 433 гр. София, 04 януари 2016г. В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, в съдебно заседание на десети декември, през две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВАЧЛЕНОВЕ : КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВМАЯ ЦОНЕВАпри секретар ИЛИЯНА ПЕТКОВАи в присъствието

Прочети »

Определение №518 от 20.10.2017 по тър. дело №1528/1528 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 518София, 2017 Върховният касационен съд на Република България, първо търговско отделение, в закрито заседание на шестнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВАЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВАЛЮДМИЛА ЦОЛОВА изслуша докладваното от съдията Чаначева т.дело №1528/2017 година. Производството е по чл.288 ГПК,

Прочети »

Разпореждане №54 от 12.3.2020 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 54 гр. София, 12.03.2020 г. Борислав Белазелков – председател на четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 2001 от 10.03.2020 г., констатира следното:Преписката е образувана по частна жалба вх. № 23268/23.12.2019

Прочети »

Определение №962 от 21.10.2011 по гр. дело №993/993 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 962 София, 21.10.2011 г. Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВАЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВАБОНКА ДЕЧЕВА изслуша докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 993/09 година по описа на ВКС, І г.о. и за

Прочети »

Определение №469 от 17.10.2016 по ч.пр. дело №4137/4137 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 469 гр.София, 17.10.2016 Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на десети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав: Председател:ВЕСКА РАЙЧЕВАЧленове: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВАЛЮБКА АНДОНОВА като разгледа докладваното от съдията Райчева ч.гр.д. № 4137 описа за 2016 год. и

Прочети »

Определение №353 от 27.6.2017 по ч.пр. дело №893/893 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

1О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 353гр. София, 27.06.2017 година ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на тринадесети юни през две хиляди и седемнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА КОВАЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВААННА БАЕВА като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top