fbpx

Определение №340 от 42627 по ч.пр. дело №3043/3043 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 340

С. 14.09.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и трети август през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдията П. ч.гр.д.№ 3043 по описа за 2016г. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.274 ал.2 изр.1 от ГПК
Образувано е въз основа на подадената от Д. С. К. от [населено място] частна жалба с вх.№ 9779 от 4.07.2016г. против разпореждане от 22.06.2016г. по т.д. № 695/2014г. на Софийски апелативен съд, с което е върната частната му жалба с вх.№ 6588 от 5.05.2016г. поради неизпълнение на дадени указания. Счита обжалвания акт за неправилен и желае да бъде отменен.
Срещу подадената частна жалба не е постъпил отговор.
Настоящият състав на Върховен касационен съд, с оглед постъпилата частна жалба, като взе пред вид доказателствата по делото и съобразно закона намира същата за допустима / подадена е в законоустановения срок и от лице което има правен интерес от обжалване/, но неоснователна. Съображенията :
Настоящият жалбоподател е подал частна жалба срещу разпореждане на съда по делото, която е оставена без движение с указания за внасяне на държавна такса от 15лв. След като същите не са изпълнени, с разпореждане от 22.04.2016г. съдът я е върнал.
Последвала е частна жалба с вх.№ 6588/5.05.2016г., срещу това разпореждане, която също е оставена без движение /на 12.05.2016г./ с указания жалбоподателя в едноседмичен срок да внесе държавна такса от 15лв.
За указанията на съда жалбоподателят е уведомен лично на 25.05.2016г. и в предоставения му срок не е предприел никакви процесуални действия. /Съгласно чл.101 ал.3 ГПК при неотстраняване на нередовността в указания срок, процесуалното действие се смята за неизвършено/.
С процесното разпореждане от 22.06.2016г. по т.д. № 695/2014г. Апелативен съд С. е върнал подадената частна жалба поради неизпълнение на дадените указания.
При тези факти, настоящият съдебен състав намира постановения съдебен акт за правилен и счита, че следва да бъде потвърден. Съгласно чл.262 ал.2 т.2 ГПК, приложим с оглед препращането на чл.275 ал.2 ГПК и чл.279 ГПК – неотстраняването в срок на допуснатите и посочени от съда нередовности винаги е основание за връщане на подадената жалба. След получаване на съобщението за указанията на съда, съгласно чл.260 т.3 ГПК, жалбопадателят е бил длъжен в срок до 2.06.2016г. да внесе дължимата такса. Видно от материалите по делото той не е изпълнил това свое задължение и единствената възможност за съда е била да върне подадената частна жалба. Изложените в сега подадената частна жалба доводи са във връзка с други спорове /вече разрешени с влязло в сила решение, както и наказателни производства/, които нямат връзка с настоящия спор. С оглед изложеното и при липсата на посочени съображения по съществото на спора /относно даденото от съда указание и причината за неизпълнението му/, жалбата е неоснователна, поради което Върховен касационен съд, състав на Трето отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 22.06.2016г. по т.д. № 695/2014г. на Софийски апелативен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Решение №704 от 19.6.2015 по тър. дело №1164/1164 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 704 ГР. София, 19.06.2015 г. Върховният касационен съд на република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 8.06.2015 г. в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВАЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВАОЛГА КЕРЕЛСКА Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №2175/15 г., намира следното: Производството е по чл.288,

Прочети »

Определение №74 от 24.1.2013 по гр. дело №1155/1155 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 74София, 24.01.2013 година В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи януари двехиляди и тринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя ЗяпковаЧЛЕНОВЕ: Жива ДековаОлга Керелска като изслуша докладваното от съдия Зяпкова гр.

Прочети »

Определение №606 от 19.12.2017 по гр. дело №1076/1076 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 606 София,19.12.2017 г.В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на пети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав: Председател: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВАЧленове: ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВАЕМИЛИЯ ДОНКОВА като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 1076

Прочети »

Определение №421 от 25.6.2009 по ч.пр. дело №54/54 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е № 95    гр. София,.06.03..2009 год.      В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А           Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми февруари две хиляди и девета година, в състав:                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Прочети »

Решение №188 от 28.4.2011 по гр. дело №604/604 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е № 188 София, 28.04.2011 год. В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, състав на първо гражданско отделение, в открито заседание на седми април две хиляди и единадесета година, в състав: Председател: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВАЧленове: МАРГАРИТА СОКОЛОВАГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА като разгледа докладваното от съдия Г. гр.д.№604 по описа

Прочети »

Определение №823 от 15.12.2012 по ч.пр. дело №760/760 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 823 София, 15.12. 2012 год. Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в закрито съдебно заседание на дванадесети декември две хиляди и дванадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЯ ЗЯПКОВАЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВАОЛГА КЕРЕЛСКА разгледа докладваното от съдията Дековач.гр.дело №760 по описа за

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top