Определение №349 от 30.11.2012 по гр. дело №1342/1342 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 349

гр. София, 30.11.2012 г.

Върховен касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ХИТОВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

като изслуша докладваното от съдия ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
гр.д. № 1342 по описа за 2012г.,
за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 282 ал. 2 ГПК.
Образувано е по молба на И. С. М., представляван от адв.П. П., инкорпорирана в подадена от него касационна жалба вх.№9150/27.09.2012г. против Решение № 1092 от 28.06.2012г. на Апелативен съд [населено място], постановено по гр.д.№ 266/2012г. С молбата е поискано спиране на изпълнението на въззивното решение с позоваване на разпоредбата на чл. 282, ал. 2 ГПК.
Ответникът по молбата за спиране на изпълнението – [фирма] взема становище, че за да се уважи искането молителят следва да представи гаранция в размер на стойността на процесния имот.
Ответникът по молбата за спиране на изпълнението – Р. Д. К., не взема становище.
Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение, за да се произнесе съобрази следното:
С въззивното решение САС е отменил решение № 4668, постановено на 25.07.2011г. по гр.д. № 3838/2008г. на СГС, I ГО, 11 състав, в частта, в която е обявен за недействителен по отношение на И. С. М. договора за продажба, сключен на 19.06.2008г. с нотариален акт № 97, т.ІІІ, peг. № 9297, дело № 460/2008г. на нотариус В. М., peг. № 053 на нотариалната камара, по силата на който [фирма], [населено място], е продал на Р. Д. К. правото на строеж за собствения му недвижим имот, находящ се в новостроящата се жилищна сграда, намираща се в У ПИ с пл. № 732 в [населено място], район „В.”, за който е отреден парцел XV-732, кв.5 по плана на [населено място], м. „М. ливади – Запад”, а именно: апартамент № 18, намиращ се на трети жилищен етаж, заедно с прилежащите 2,704% ид.части от общите части на сградата, по иск с правно основание чл.135, ал.1 от ЗЗД, и в частта, в която „А. И.” и Р. Д. К. са осъдени да заплатят на И. С. М. по 2 064.85 лева – разноски по делото на основание чл.78, ал.1 от ГПК, вместо което е постановил ново, с което е отхвърлил предявения от И. С. М. против [фирма], [населено място], и Р. Д. К. иск с правно основание чл.135 от ЗЗД с искане за обявяване за недействителен по отношение на него на договора за продажба, сключен между ответниците на 19.06.2008г. с нотариален акт № 97, т.ІІІ, peг. № 9297, дело № 460/2008г. на нотариус В. М., peг. № 053 на Нотариалната камара. В полза на ответниците по иска са присъдени деловодни разноски.
Производството по гр.д.№1342/2012г. на ВКС, ІІІ ГО, е образувано по подадена от И. С. М., представляван от адв.П. П., касационна жалба против това решение. Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от лице, имащо правен интерес от обжалването и против въззивно решение, подлежащо на касационно обжалване. В тази касационна жалба е инкорпорирана молбата на касатора за спиране изпълнението на въззивното решение.
Молбата по чл.282 ал.2 ГПК е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
Съгласно чл. 282, ал. 1 и ал. 2 ГПК, подаването на касационна жалба не спира изпълнението на въззивното решение, но жалбоподателят може да поиска спиране на изпълнението срещу представяне на надлежно обезпечение. Спирането по чл. 282, ал. 2 ГПК е способ за защита срещу последиците на невлезлите в сила въззивни съдебни решения, които подлежат на принудително изпълнение, а такива – по изрично разпореждане на чл. 404, т. 1 ГПК, са единствено осъдителните решения на въззивните съдилища. Решенията, постановени по установителни искове, не се ползват с изпълнителна сила и не подлежат на изпълнение, поради което способът на спирането по чл. 282, ал. 2 ГПК е неприложим по отношение на тях. Установителен характер има и решението, с което съдът се произнася по иск с правно основание чл. 135 ЗЗД. Предвид обстоятелството, че с въззивното решение, чието спиране е поискано в настоящото производство, Софийски апелативен съд е разгледал установителен иск с правно основание чл. 135 ЗЗД за установяване относителна недействителност на сделка, решението не подлежи на изпълнение, а оттук – и на спиране при предпоставките на чл. 282 ГПК. Решението в частта на присъдените деловодни разноски има характер на определение и също не подлежи на предварително изпълнение, а следователно и на спиране при предпоставките на чл. 282 ГПК.
По изложените съображения молбата за спиране на изпълнението на постановеното от Софийски апелативен съд решение следва да се остави без уважение като неоснователна.
Водим от горното, Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на И. С. М., представляван от адв.П. П., инкорпорирана в подадена от него касационна жалба вх.№9150/27.09.2012г., за спиране изпълнението на невлязлото в сила въззивно Решение № 1092 от 28.06.2012г. на Апелативен съд [населено място], постановено по гр.д.№ 266/2012г.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: