Определение №353 от 15.6.2012 по гр. дело №285/285 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 353

[населено място], 15.06.2012 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на десети април през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стойчо Пейчев
ЧЛЕНОВЕ: Камелия Маринова
Веселка Марева

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№ 285 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 288 ГПК.
Обжалвано е решение № 567 от 28.11.2011г. постановено от Врачански окръжен съд по гр.д. № 670/2011г., с което е потвърдено решение №109 от 19.05.2011г. и допълнително решение от 20.05.2011г., двете по гр.д. № 518/2010г. на Районен съд Бяла Слатина за признаване за установено по отношение на С. Ц. А. и В. П. А., че С. Й. П., Д. С. Й. и Ц. С. Й. са собственици на терен с площ * кв., намиращ се в западната част на собствения им УПИ * в кв. * по плана на [населено място], заключен между неговата западна регулационна граница и кадастралната граница на отстоящия в западна посока съседен имот УХИ * в кв. *, собственост на ответниците и са осъдени ответниците А. да предадат на ищците Й. владението върху този терен.
Касационната жалба е подадена от ответниците по иска В. П. А. и С. Ц. А. чрез пълномощника им адв. К.. Поддържа се основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.1, т.3 ГПК по въпроса: кой план следва да има приоритет при определяне точната имотна граница на двата имота – регулационният план от 1971г. или новият кадастрален план от 1995г. и съответно какво е съотношението между данните в регулационен и кадастрален план когато има разминаване между тях – кой план е с предимство? Посочено е, че по този въпрос липсва ясна законова регламентация, а и съдебна практика.
Ответникът по касационната жалба С. Й. П. изразява становище за недопускане на касационно обжалване.
Останалите ответници не са представили писмен отговор на жалбата.
Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение счита, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е допустима.
Производството е по иск по чл. 108 ЗС. Ищците че са собственици на УПИ * в кв. 122 по плана на [населено място] с площ 881 кв.м. Първоначално имотът е принадлежал на Й. П. В., починал 1979г., който с нотариално завещание от 04.09.1978г. го е завещал на ищците при дялове * ид.ч. за С. П. и по * д.ч. за Д. и Ц. Й.. Ответниците С. и В. А. са собственици на съседния имот – УПИ *. Твърди се в исковата молба, че ответниците владеят без основание частта от имота, заключена между съществуващата на място граница на имотите и регулационната граница, която част е с площ * кв.м. и е обект на спора.
Събраните доказателства за регулационния статут на имотите установяват следното: Според първия кадастрален и регулационен план от 1957г. за имот пл. № * са отредени три парцела: *, * и * в кв. *, като придаване на части от един към друг имот не е предвидено. През 1971г. е одобрен нов З. като описаните три парцела се запазват в непроменен вид. През 1995г. е одобрен нов кадастрален план, с който са заснети имотните граници и от бившия имот пл. № * са заснети три нови поземлени имоти: *, * и *. Площта на терена, заключен между кадастралната и регулационната граница на УПИ * и УПИ * е * кв.м. Според вещото лице регулацията според плана от 1971 г. не е приложена на място и затова при изработването на новия кадастрален план е заснета като граница съществуващата на място имотна граница, а не регулационната такава. Експертът сочи, че при придобиване на собствеността имотите са описани по регулационни граници, но се владеят по кадастрални такива.
В. съд е приел, че между двата имота не е имало придаваеми части по регулация и изобщо, че регулацията между тях не е променяна и следователно границите им са определени с плана. Затова е счел, че ответниците владеят спорната част без основание. Изложил е съображения за неприложимост на §6 и §8 ПЗР ЗУТ именно поради това, че между двата имота липсват придаваеми площи. Затова е намерил предявения иск за основателен.
Решението е подписано с особено мнение от председателя на състава. В особеното мнение е застъпено схващане, че регулационният план от 1971г. не е бил приложен на място в срока по §6, ал.2 ПЗР ЗУТ, поради което се прилага §8, ал.1 ПЗР ЗУТ като отчуждителното действие на плана се прекратява. Ищците не са предприели действия по прилагане на плана за спорните * кв.м., които от 40г. се владеят от ответниците /респ. праводателите им/ и затова понастоящем не могат да претендират за собственост върху тях.
При преценка на изложените основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.1 ГПК съдът намира следното:
Поддържаното от касаторите основание за допускане на касационно обжалване е по чл. 280, ал.1, т.3 ГПК и обхваща въпроса какво е съотношението между данните в по-стар регулационен и по-нов кадастрален план когато има разминаване между тях и съответно кой план следва да има приоритет при определяне точната имотна граница на два имота – регулационния план или новия кадастрален план. Изразено е становище, че по този въпрос липсва ясна законова регламентация, а и съдебна практика.
Според Т. №1 от 19.02.2010г. по тълк.д. № 1/2009г., т.4 правният въпрос е от значение за точното прилагане на закона когато допринася за промяна на създадена поради неточно тълкуване съдебна практика или за осъвременяване на тълкуването й. Същият е от значение за развитието на правото когато законите са непълни, неясни или противоречиви и няма съдебна практика по прилагането им или се налага тя да бъде осъвременена поради настъпили промени в законодателството и в обществените условия. В случая липсват предпоставките на визираната хипотеза. Съществува законова регламентация относно съдържанието, предмета и предназначението на кадастралния и регулационния план по отменения З., съответно кадастъра и подробния устройствен план по сега действащите З. и ЗУТ. Несъмнено е от тази регламентация, че кадастралният план служи като основа за изработване застроителния и регулационен план /съотв. ПУП/, като определящи за границите на имотите са регулационните линии и единствено по силата на регулационен план могат да се отчуждават части от имоти и да се придават към съседни места /чл. 110 З./отм./ . Ето защо въпросът за прилагането на регулацията и в зависимост от това заснемане на границите на имотите при следваща регулация е относим към регулационните планове. В настоящия случай имотите са урегулирани с два регулационни плана – от 1957г. и от 1971г. /втория действащ и досега/ и нито един от тях не е предвиждал и не предвижда придаваеми части между двата спорни имота. Това е така, защото три съседни парцела са създадени от една кадастрална единица – според регулационния план от 1957г. за имот пл. № * са отредени три парцела: *, * и * в кв. *. Ето защо, при липсата на данни за имотни /кадастрални/ граници между двата имота, съществували преди създаването на регулацията и съответно за придаване на части от единия към другия по силата на плана, не може да се разглежда въпроса за прилагане на регулацията и да имат действие § 6, ал.2 и §8, ал.1 ПР ЗУТ. А създаването на нов кадастрален план само по себе си не може да обоснове промяна на границите, определени с регулационен план и на собствеността върху двата съседни имота. Не на последно място, разяснения относно понятието „приложен план” са дадени в Т. № 3/1993г. като също се визират придадени части от един имот към друг по регулация.
В обобщение, тъй като повдигнатият от касаторите въпрос има законова регламентация и по него е създадена задължителна съдебна практика, то не е налице основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.1,т.3 ГПК.
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 567 от 28.11.2011г. постановено от Врачански окръжен съд по гр.д. № 670/2011г. по касационната жалба на В. П. А. и С. Ц. А., двамата от [населено място], обл. В..
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: