Определение №36 от 27.3.2015 по ч.пр. дело №441/441 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 36

гр. София, 27 март 2015 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховен касационен съд на Република България, Второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести март през две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Авдева
ЧЛЕНОВЕ: 1. Жанина Начева
2. Бисер Троянов

като разгледа докладваното от съдия Ж. Начева …касационно частно дело № 441 по описа за …. 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Настоящето производство е образувано на основание чл. 43, т. 3 от НПК по повод определение № 121 от 9.03.2015 г. на Районния съд – гр.Кубрат н. о. х. д. № 41/2015 г. с искане за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа.
Прокурорът от Върховна касационна прокуратура е изразил становище, че съгласно чл. 43, т. 3 НПК делото следва да бъде възложено на друг, еднакъв по степен съд.
Върховният касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:
Данните разкриват, че след образуване на съдебното производство по внесения обвинителен акт срещу З. С. М. за престъпление по чл. 286, ал. 1 НК, двама от съдиите от Районния съд в гр.Кубрат са си направили отвод (единият на основание чл. 29, ал. 1, б. „а” НПК, другият – на основание чл. 29, ал. 2 НПК). Според мотивите на определението, третият съдия бил командирован в Окръжния съд – гр.Варна за неопределен срок от време. При това положение е станало невъзможно да се образува съдебен състав, който да разгледа делото.
Върховният касационен съд намира, че са налице предпоставките на чл. 43, т. 3 НПК за определяне на друг, еднакъв по степен съд. Делото следва да бъде разгледано от Районния съд – гр.Разград като териториално близък, за да се осигури и максимално добра организация при провеждане на съдебното производство.
По изложените съображения и на основание чл. 43 от НПК, Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗПРАЩА н. о. х. д. № 41/2015 г. по описа на Районния съд – гр.Кубрат (прекратено) за разглеждане на Районния съд – гр.Разград.
Препис от определението да се изпрати на Районния съд – Кубрат за сведение.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: