Определение №360 от 41257 по гр. дело №734/734 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 360

ГР. С., 14.12.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 11.12.12 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №734/12 г., намира следното:

Производството е по чл.248 от ГПК.
Образувано е по молба на ответницата по касационна жалба М. А. за допълване на постановеното по делото определение по чл.288 от ГПК – с което не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение, с присъждане на разноските по списък, представен с отговора на касационната жалба.
Ответниците по молбата И. П. и М. И. не изразяват становище.
Молбата е подадена в срока по чл.248, ал.1 от ГПК и е допустима и основателна.
Ответницата по жалба А. е направила своевременно искане за разноски пред тази инстанция, представила е списък на разноските по чл.80 от ГПК и ги е удостоверила с адвокатско пълномощно за уговорено възнаграждение в размер на 5 00 лв. Затова и на осн чл.78, ал.1 от ГПК тази сума следва да й се присъди по реда на настоящото производство и ВКС на РБ, трето гр. отд.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА М. Ж. И. и И. Й. П. да заплатят на М. Н. А. деловодни разноски за тази инстанция в размер на 500 / петстотин/ лв.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: