Определение №368 от 2.12.2015 по гр. дело №3777/3777 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение по гр.д. на ВКС , І-во гражданско отделение стр.2
4235_15_opr_275(2)@262(2)p2gpc
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 368
София, 02.12.2015 година

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова
ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева
Владимир Йорданов
разгледа докладваното от съдия Йорданов
гр.дело N 4235 /2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Образувано е по частна жалба на В. О. А. срещу определение № 304 /23.10.2015 г. по делото, с което е върната касационната жалба на В. О. А. срещу въззивно решение № 125 от 20.04.2015 г. по гр.д. № 73 /2015 г. на Пернишки окръжен съд, г.о. на основание чл.286,ал.1,т.3 ГПК. Прието е, че съгласно чл.280,ал.2 ГПКq въззивното решение не подлежи на касационно обжалване.
С разпореждане от 05.11.2015 г. на докладчика по делото частната жалба е оставена без движение като нередовна и са дадени указания на частния жалбоподател в едноседмичен срок да отстрани нередовностите в частната жалба, като представи доказателства за платена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 15 лева, като е указано, че в противен случай частната жалба ще бъде върната.
Разпореждането е съобщено на процесуалния представител на частния жалбоподател, която е подала касационната и частната жалба, на посочения в касационната жалба адрес на 11.11.2015 г., видно от приложено съобщение.
До изтичането на определения от закона и съда едноседмичен срок – края на деня 18.11.2015 г., сряда, присъствен ден, както и до момента, нередовностите не са отстранени.
В тази хипотеза и съгласно чл.275,ал.2 вр. чл.262,ал.2,т.2 ГПК администриращият съд е длъжен да върне частната жалба.
Воден от изложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ВРЪЩА частната жалба на В. О. А. срещу определение № 304 /23.10.2015 г. по гр.д. № 4235 /2015 г. на Върховния касационен съд, гражданско отделение.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг състав на Върховния касационен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.