Определение №369 от 6.7.2015 по ч.пр. дело №1668/1668 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 369
С., 06.07.2015 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на втори юли през две хиляди и петнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА
ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. № 1668/2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.274, ал.2, изр.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на [фирма] – [населено място], срещу определение № 206 от 09.03.2015 г., постановено по в. гр. д. № 34/2015 г. на Кърджалийски окръжен съд. С посоченото определение е върната въззивната жалба на дружеството – частен жалбоподател срещу решение № 107 от 21.11.2014 г. по гр. д. № 1092/2014 г. на Кърджалийски районен съд.
Частният жалбоподател прави искане за отмяна на обжалваното определение като поддържа, че изводът на въззивния съд за неотстраняване на нередовност на въззивната жалба е неправилен. Твърди, че оригиналът на подадената въззивна жалба е бил подписан от процесуалния му представител – адвокат, поради което е изтълкувал указанията на въззивния съд за подписване на жалбата като такива за представяне на пълномощно, удостоверяващо представителната власт на адвоката. Навежда доводи, че дори жалбата да не е била подписана, същата следва да се счита потвърдена от него с предприетите след подаването й процесуални действия – внасяне на указаната от първоинстанционния съд държавна такса за въззивно обжалване и представяне на пълномощно за лицето, чрез което е подадена.
Ответникът [фирма] – [населено място], не заявява становище по частната жалба в срока по чл.276, ал.1 ГПК.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :
Частната жалба е допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.
С въззивна жалба вх. № 9404/18.12.2014 г. [фирма] е обжалвало решението по гр. д. № 1092/2014 г. на Кърджалийски районен съд. Въззивната жалба е подадена от адв. Н. Б. в качеството му на пълномощник на дружеството – жалбоподател. С разпореждане от 18.12.2014 г. на Кърджалийски районен съд въззивната жалба е оставена без движение с указания в едноседмичен срок жалбоподателят да внесе държавна такса в размер на 259.82 лв. и да подпише жалбата, ведно с преписите й. Разпореждането е връчено на [фирма] чрез процесуалния му представител по делото адв. Н. Б.. На 13.01.2015 г. по делото е постъпила молба от адв. Б., който е уведомил съда, че в изпълнение на дадените указания представя платежно нареждане за внесена държавна такса за въззивно обжалване. В зависимост от това първоинстанционният съд е разпоредил да се връчи препис от жалбата на насрещната страна и след изтичане на срока за отговор по чл.263, ал.1 ГПК е изпратил делото на Кърджалийски окръжен съд.
След постъпване на делото в Кърджалийски окръжен съд съдията – докладчик е констатирал, че въззивната жалба не е подписана, поради което с разпореждане от 06.02.2015 г. повторно е указал на жалбоподателя да я подпише в едноседмичен срок. Разпореждането с указанията е връчено чрез адв. Н. Б.. В рамките на едноседмичния срок адв. Б. е депозирал молба вх. № 882/05.03.2015 г. с приложено пълномощно, доказващо упълномощаването му да представлява [фирма] до окончателното приключване на гр. д. № 1092/2014 г. във всички инстанции. В молбата е посочено, че пълномощното се представя в изпълнение на указанията за отстраняване на нередовности във въззивната жалба.
С обжалваното определение от 09.03.2015 г. Кърджалийски окръжен съд е върнал въззивната жалба, след като е преценил, че въпреки дадените указания, жалбоподателят не е отстранил посочената в разпореждането от 06.02.2015 г. нередовност и не е подписал жалбата.
Определението за връщане на въззивната жалба е неправилно.
Съгласно чл.262, ал.2, т.2 ГПК, съдът връща жалбата, когато не се отстранят в срок допуснатите нередовности. За да приложи неблагоприятните последици по чл.262, ал.2, т.2 ГПК, съдът следва да е уведомил надлежно страната – жалбоподател в какво се изразяват нередовностите на жалбата и да е дал ясни и точни указания какви процесуални действия трябва да се предприемат за отстраняване на нередовностите.
От справката по в. гр. д. № 34/2015 г. на Кърджалийски окръжен съд се установява, че приложената към делото въззивна жалба вх. № 9404/18.12.2014 г. на [фирма], подадена чрез пълномощника адв. Н. Б., не е подписана. Подписването на въззивната жалба от жалбоподателя е въведено в чл.260, т.7 ГПК като самостоятелно изискване за редовност на жалбата и с оглед на това въззивният съд е процедирал законосъобразно като е дал указания на жалбоподателя в едноседмичен срок да подпише нередовната жалба. Указанията не са изпълнени, но независимо от това пропускът да се подпише жалбата не е съставлявал основание за връщането й по чл.262, ал.2, т.2 ГПК, предвид предприетите от пълномощника на жалбоподателя процесуални действия за поправянето й. Депозираната на 05.03.2015 г. молба с приложено пълномощно подкрепя твърдението на частния жалбоподател, че в резултат на субективното убеждение на пълномощника му, че е подписал оригинала на въззивната жалба, указанията на съда за подписване на жалбата са възприети като указания за представяне на пълномощно, доказващо представителната власт на пълномощника. Въззивният съд е следвало да съобрази очевидното несъответствие между съдържанието на дадените от него указания и действията, извършени в тяхно изпълнение, което несъответствие поставя под съмнение правилното възприемане на указанията от страна на жалбоподателя. Като е върнал жалбата, без да укаже ясно на жалбоподателя в какво се изразява нередовността на жалбата и да предостави нова възможност за подписването й, въззивният съд е нарушил разпоредбата на чл.262, ал.2, т.2 ГПК и е постановил неправилно определение.
По изложените съображения обжалваното определение следва да бъде отменено и делото да бъде върнато на Кърджалийски окръжен съд, който следва да предостави нов срок по чл.262, ал.1, т.1 ГПК за отстраняване на нередовността на подадената от [фирма] въззивна жалба като уведоми жалбоподателя, че за привеждане на жалбата в съответствие с изискванията на процесуалния закон е необходимо тя да бъде подписана от законния представител на дружеството или от упълномощения по делото процесуален представител адв. Н. Б..
Мотивиран от горното и на основание чл.274, ал.2, изр.1 ГПК, Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 206 от 09.03.2015 г., постановено по в. гр. д. № 34/2015 г. на Кърджалийски окръжен съд, с което е върната подадената от [фирма] въззивна жалба вх. № 9404/18.12.2014 г. срещу решение № 107 от 21.11.2014 г. по гр. д. № 1092/2014 г. на Кърджалийски районен съд.

ВРЪЩА делото на Кърджалийски окръжен съд за извършване на посочените в мотивите към настоящото определение процесуални действия по отстраняване на нередовност на въззивната жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :