Определение №371 от 27.10.2011 по гр. дело №1196/1196 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

РЕШЕНИЕ
N 371

София,27.10.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, ПЪРВО отделение в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври , две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадинка Арсова
ЧЛЕНОВЕ: Василка Илиева
Даниела Стоянова

При участието на секретаря Даниела Цветкова като разгледа докладваното от съдия Костадинка Арсова гр.д. N 608 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.303, ал.1, т.1 ГПК.
В. Д. В. е подала молба за отмяна на решение № от 19.06.2009 г. постановено по гр.д. № 575 от 1994 г. по описа на Районен съд, [населено място], което е оставено в сила с решение № 126 от 1.03.2010 г. по гр.д. № 1997 г. на Софийския окръжен съд, постановяващо дворното място с площ от 934 кв.м. съставляващо У. ІІІ-649 от кв.65 по плана на с.- “Н.” , Софийска област да бъде изнесено на публична продан при дялове 1/2 ид.ч. за молителката и 1/2 ид.ч. за Г. Д. В. и Х. И. Д.. Със същото решение са уважени исканията по сметки в размер на 401,90 лв. Намира, че съдебните актове по двете дела трябва да се отменят поради наличието на хипотезата на чл.303, ал.1, т.1 ГПК. Представя разписка, декларация и договор.
Със същата молба за отмяна прави искане да бъде отменена постигнатата спогодба между Г. Д. Д. и К. Д. Д. по гр.д. № 199 от 1992 г. на Софийския окръжен съд, Гражданска колегия, с който същия имот им е бил възложен в съсобственост при равни дялове. В тази част молбата се подържа на основание чл.304 ГПК. Защото молителката не е участвала в сключването й .
Ответниците Х. И. Д. и Г. Д. Д. са представили отговор , в който подържат че молбата е недопустима , тъй като не са спазени сроковете по чл.305 ГПК , при условията на евентуалност са изразили становище и за неоснователност на молбата.
Върховният касационен съд, състав на Първо г.о. като прецени наведените оплаквания по чл.303, ал.1 , т.4 ГПК, доводите на страните и данните по делото приема следното :
Молбата е допустима, защото е подадена от надлежна страна, срещу влязло в сила решение, което е неблагоприятно за нея, в хипотезата на чл.303, ал.1, т.1 ГПК , която допуска отмяна на влязъл в сила съдебен акт и в законният тримесечен срок, от който молителката се е снабдила с писменото доказателство..
Разгледана по същество молбата е неоснователна.
Неоснователно е направеното искане за отмяна на съдебната спогодба от 17.02.1992 г. между Г. Д. Д. и К. Д. Д., постигната по гр.д. № 199 от 1992 г. на Софийския окръжен съд, Гражданска колегия , тъй като към този момент молителката не е съсобственик на имота. Съсобствеността възниква по-късно когато го придобива с дарението на 1/2 ид. ч. от него, извършено в нейна полза от майка й К. Д. Д. с н.а. № 42, т.01, н.д. № 118 от 1994 г. и на второ място защото при неучастието на съделите делбата по арг. от чл.76 ЗН е нищожна и всеки от съсобствениците може да я предяви с нова искова молба .
Отмяната на решение № от 19.06.2009 г. постановено по гр.д. № 575 от 1994 г. по описа на Районен съд, [населено място], което е оставено в сила с решение № 126 от 1.03.2010 г. по гр.д. № 1997 г. Софийския окръжен съд на основание чл.303, ал.1, т.1 ГПК също е неоснователна защото представените частни писмени доказателства, установяващи сметни отношения между членовете на едно семейство не се отразяват на съсобствеността и нямат значение за начина на извършването на делбата чрез публична продан . Същите не обективират прехвърляне на собственост .
Молбата е неоснователна и не може да бъде уважена.
По тези съображения , ВКС, състав на Първо г.о.

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ без уважение на молбата на В. Д. В. за отмяна на основание чл.303, ал.1, т.1 от ГПК и чл.304 ГПК решение № от 19.06.2009 г. постановено по гр.д. № 575 от 1994 г. по описа на Районен съд, [населено място], което е оставено в сила с решение № 126 от 1.03.2010 г. по гр.д. № 1997 г. и постигната по гр.д. № 199 от 1992 г. на Софийския окръжен съд, Гражданска колегия.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: