Определение №388 от 3.8.2016 по ч.пр. дело №3369/3369 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 388

гр. София, 03.08.2016 г..

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 03 август през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА
ЗОЯ АТАНАСОВА

като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова
ч.гр. дело № 3369 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.282 ГПК.
Подадена е молба от ответника [фирма] със седалище и адрес на управление [населено място], обл. В. Т., чрез адв. М. Х. за спиране на изпълнението на решение № 251/20.06.2016 г. по в.гр.дело № 313/2016 г. на Окръжен съд [населено място] за сумата 45000 лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди и за сумата 3046.27 лева представляваща мораторна лихва върху дължимото обезщетение за неимуществени вреди.
При проверка на данните по делото Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение прие следното:
От приложения заверен препис от решение № 251/20.06.2016 г., постановено по в.гр.дело № 313/2016 г. на Окръжен съд [населено място] се установява, че с посоченото решение на Окръжен съд [населено място] е потвърдено решение № 23/03.02.2016 г. по гр.дело № 998/2015 г. на Г.Р.С. С първоинстанционното решение е осъден [фирма] със седалище и адрес на управление [населено място] да заплати на Б. М. М. сумата 57 275.57 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на претърпяна трудова злополука на 23.10.2014 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 08.07.2015 г. до окончателното изплащане, както и да заплати сумата 4 127.13 лв. мораторна лихва върху дължимото обезщетение за неимуществени вреди, считано от 23.10.2014 г. до 08.07.2015 г. и сумата 2175.90 лв. разноски по делото.
Срещу решението на Окръжен съд [населено място] в едномесечния срок по чл. 283 ГПК е подадена касационна жалба вх. № 7322/26.07.2016 г. от ответника [фирма] със седалище и адрес на управление [населено място], което се установява от приложения препис от касационна жалба. С касационната жалба е обжалвано въззивното решение на Великотърновския окръжен съд в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение в уважената част на предявения иск с правно основание чл.200,ал.1 КТ за сумата 45000 лв. обезщетение за причинени неимуществени вреди и за сумата 3046.27 лв. мораторна лихва върху дължимото обезщетение за неимуществени вреди.
В полза на Б. М. М. е издаден изпълнителен лист от 04.07.2016 г. по гр.дело № 998/2015 г. на Г.Р.С. за присъдените суми – 57 275.57 лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди и за сумата 4 127.13 лв., представляваща мораторна лихва върху дължимото обезщетение за неимуществени вреди. По издадения изпълнителен лист е образувано изпълнително дело № 20168090400650 по описа на ЧСИ С. К. с рег. № … с район на действие Окръжен съд [населено място] с взискател Б. М. М. и длъжник [фирма] [населено място].
Съгласно разпоредбите на чл. 282, ал. 1 ГПК подаването на касационната жалба не спира изпълнението на решението. Според ал. 2-ра на чл. 282 жалбоподателят може да поиска спиране на изпълнението на въззивното решение, като в този случай е длъжен да представи надлежно обезпечение. Размерът на обезпечението се определя по решения за парични вземания в размер на присъдената сума – чл.282,ал.2,т.1 ГПК. Фактическият състав на чл. 282, ал.2 ГПК предвижда освен редовно подадена касационна жалба срещу въззивно решение, подлежащо на принудително изпълнение и представено от жалбоподателя надлежно обезпечение в размер на присъдената сума.
Видно от приложеното към молбата платежен документ от 29.07.2016 г., както и платежно нареждане от 02.08.2016 г. молителят – жалбоподател е внесъл по сметка на ВКС на 29.07.2016 г. сумата 45 321.84 лв. и на 02.08.2016 г. сумата 2 724.43 лева – общо 48 046.27 лв. От приложената справка, изготвена от съответното длъжностно лице от администрацията на ВКС е видно, че посочените суми са постъпили по сметката за обезпечения на ВКС – първата сума на 01.08.2016 г., а втората на 02.08.2016 г. Следователно налице са доказателства за внесено по реда на чл.180 и сл.ЗЗД обезпечение в размер на посочената сума.
Съдът намира, че следва да се допусне спиране изпълнението на въззивното решение на В.О.С. в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение в уважената част на иска с правно основание чл.200,ал.1 КТ за сумата 45000 лв. обезщетение за причинени неимуществени вреди и за сумата 3046.27 лева мораторна лихва върху дължимото обезщетение за неимуществени вреди. Налице са елементите на фактическия състав на 282,ал.2 ГПК – подадена е в срок касационна жалба от ответника срещу въззивно решение, подлежащо на касационен контрол, което в осъдителната му част подлежи на принудително изпълнение и е представено обезпечение в размер на част от присъдената сума, в която част е обжалвано въззивното решение с касационната жалба. Следователно молбата за спиране на изпълнението на въззивното решение на Великотърновския окръжен съд в частта, с която е потвърдено решението на Горнооряховския районен съд в уважената част на предявения иск с правно основание чл.200,ал.1 КТ за сумата 45 000 лв. обезщетение за причинени неимуществени вреди и за сума сумата 3046.27 лв. мораторна лихва върху дължимото обезщетение за причинени неимуществени е основателна.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско

О П Р Е Д Е Л И :

Спира на основание чл.282,ал.2,т.1 ГПК изпълнението на решение № 251/20.06.2016 г. по в.гр.дело № 313/2016 г. на Окръжен съд [населено място] в частта, с която е потвърдено решение № 23/03.02.2016 г. по гр.дело № 998/2015 г. на Г.Р.С., в частта, с която е осъден [фирма] ЕИК[ЕИК] със седалище и адрес на управление [населено място], [улица] да заплати на Б. М. М. ЕГН [ЕГН] сумата 45000 лв., която е част от общо присъдената сума 57 275.57 лв. обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на претърпяна трудова злополука на 23.10.2014 г., както и да му заплати сумата 3046.27 лв., която е част от общо присъдена сума 4127.13 лв. мораторна лихва върху дължимото обезщетение за неимуществени вреди.
Определението не подлежи на обжалване.
Препис от определението да се издаде на [фирма] със седалище и адрес на управление [населено място], чрез адв.М. Х..

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

3