Определение №39 от 3.2.2014 по гр. дело №338/338 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

определение на ВКС на РБ, ГК, Първо отделение по гр.д.№ 338 от 2014 г.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 39

гр.София, 03.02.2014 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на двадесет и девети януари две хиляди и четиринадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
като разгледа докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д. № 338 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.288 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Т. Б. К. против решение № 608 от 30.09.2013 г. по в.гр.д.№ 750 от 2013 г. на Русенския окръжен съд, гражданска колегия, с което е обезсилено като недопустимо решение № 48 от 04.06.2013 г. по гр.д.№ 39 от 2013 г. на Районен съд- [населено място] и е прекратено делото по предявените от Т. Б. К. против [община], област Р. обективно съединени искове с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК за установяване на правото на собственост на Т. Б. К., А. Й. Т., Ж. Й. Х., Н. Г. М., С. Г. П., М. Т. Д., Й. Т. Д., В. Т. П., Л. Т. Геонков, Б. А. В. и С. Б. А. върху следните недвижими имоти: 1. Посевна площ с площ от 7,002 дка, находяща се в землището на [населено място], [община], област Р., представляваща имот № 007115, описан в акт за общинска собственост № 1443 от 15.03.2010 г., 2. Посевна площ с площ от 2,323 дка, находяща се в землището на [населено място], [община], област Р., представляваща имот № 009014, описан в акт за общинска собственост № 1442 от 15.03.2010 г. или алтернативно за нива с площ от 11,396 дка, находяща се в землището на [населено място], [община], област Р., представляваща имот № 043009, описан в акт за общинска собственост № 1372 от 26.08.2009 г.
В писмен отговор от 09.01.2014 г. пълномощникът на ответника по жалбата [община] оспорва същата като недопустима и неоснователна. Претендира за разноски.

Върховният касационен съд, състав на Първо отделение на Гражданска колегия констатира, че касационната жалба е недопустима, тъй като е подадена срещу въззивно решение, което не подлежи на касационно обжалване. Съгласно чл.280, ал.2 от ГПК, не подлежат на касационно обжалване въззивни решения по граждански дела с цена на иска до 5000 лв. По настоящото дело са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК, цената на всеки от които съгласно чл.69, ал.1, т.2 от ГПК е равна на данъчната оценка на имота, правото на собственост върху който се защитава с предявяването на иска, а ако няма такава- пазарната цена на вещното право. В случая, видно от представените по настоящото дело удостоверения за данъчна оценка № 5, № 6 и № 7 от 08.01.2014 г., цената на първия иск за имота с площ от 7,002 дка в землището на [населено място] е 549 лв., цената на втория иск за имота с площ от 2,323 дка в землището на [населено място] е 269,70 лв., а цената на алтернативно предявения иск за имота с площ от 11,396 дка в землището на [населено място] е 1172,60 лв. Тоест, всеки от обективно съединените искове е с цена под 5000 лв., поради което постановеното по тези искове въззивно решение не подлежи на касационно обжалване. С оглед на това подадената срещу това решение касационна жалба следва да бъде върната на основание чл.286, ал.1, т.3 от ГПК.
Предвид изхода на делото и на основание чл.81 от ГПК във връзка с чл.78 от ГПК касаторката дължи и следва да бъде осъдена да заплати на ответника по жалбата направените от него разноски за адвокат по делото пред ВКС в размер на 700 лв.

Воден от горното, Върховният касационен съд на РБ, състав на Първо отделение на Гражданска колегия

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА касационна жалба вх.№ 12265 от 06.11.2013 г., подадена от Т. Б. К. против решение № 608 от 30.09.2013 г. по в.гр.д.№ 750 от 2013 г. на Русенския окръжен съд, гражданска колегия и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 338 от 2014 г. на Върховния касационен съд, ГК, Първо г.о.

ОСЪЖДА Т. Б. К. от [населено място], област Р., [улица], вх.5, ет.5 да заплати на [община], област Р. на основание чл.78 от ГПК сумата 700 лв. /седемстотин лева/, представляваща разноски по делото пред ВКС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението до страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.