Определение №4 от 9.1.2012 по гр. дело №753/753 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

N 4
С., 09.01.2012 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание в състав:

Председател:Добрила Василева
Членове:Маргарита Соколова
Гълъбина Генчева

като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. N 753/2011 година, и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 303, ал. 1 т. 5 ГПК.
Образувано е по молба на В. Х. С. като майка и законен представител на А. В. С. за отмяна на влязлото в сила решение № 9 от 04.01.2011 г. по гр. д. № 7222/2009 г. на Варненския районен съд.
В молбата се твърди, че вследствие нарушаване на съответните правила – чл. 15, ал. 1 и 6 от Закона за закрила на детето, молителят, който е малолетен, бил лишен от надлежна защита по делото, като не е изразил пред съда своята позиция по правния спор, не е надлежно представляван и защитаван по причина, която не е могъл да преодолее, тъй като дирекция „Социално подпомагане” [населено място] не е уведомена и призована, а нейното участие в процеса е изцяло в закрила на признатия и гарантиран от закона интерес на молителя да има такова участие съобразно специалните хипотези на Закона за закрила на детето. Твърди се, че ако е било осъществено ефективно представителство и защита на правата на детето, съдът е щял да установи, че молителят не владее имота, тъй като с н. а. № 190/2005 г. е отчужден от наследодателя му.
Ответниците П. Н. К., Т. Д. М. и Н. К. С. считат, че молбата за отмяна е недопустима поради просрочие, както и поради изчерпване на процесуалния ред за защита срещу неприсъствено решение, а по същество е неоснователна, А. Н. К. и А. В. С. не са взели становища.
Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о., като обсъди данните по делото, намира следното:
С неприсъствено решение № 9 от 04.01.2011 г. по гр. д. № 7222/2009 г. Варненският районен съд осъдил А. Вл. С. и молителя А. Вл. С. чрез неговата майка и законен представител В. Хр. С. да отстъпят собствеността и предадат владението на А. Н. К., П. Н. К., Т. Д. М. и Н. К. С. на недвижим имот № 41 по ПНИ на м. „М. рид, д. и б. ч.” в землището на [населено място],[жк], на основание чл. 108 ЗС, както и да им заплатят 934.16 лева разноски.
Молбата по чл. 240, ал. 1 ГПК за отмяна на така постановеното неприсъствено решение, подадена от В. Хр. С. като майка и законен представител на А. Вл. С., е отхвърлена с решение № 600 от 10.05.2011 г. по в. гр. д. № 316/2011 г. на Варненския окръжен съд.
Съгласно чл. 303, ал. 3 ГПК не може да се иска отмяна на влязло в сила неприсъствено решение по причина, по която е могло да се иска или е искана отмяната му по чл. 240, ал. 1, или е могло да се предяви или е предявен иск по чл. 240, ал. 2.
Видно от мотивите към решението по в. гр. д. № 316/2011 г. на Варненския окръжен съд, отмяната е поискана поради постановяване на неприсъственото решение при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, изразяващи се в неучастието в производството пред районния съд на дирекция „Социално подпомагане” [населено място], задължително съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за закрила на детето, което довело до ненадлежно представителство и защита на малолетния молител по причина, която не е могъл да преодолее. Окръжният съд приел, че не е установено наличие на нито една от причините по чл. 240, ал. 1 т.т. 1-3 ГПК, които могат да обосноват извод за основателност на молбата за отмяна, а неучастието на дирекцията не е причина от лимитативно изброените в посочените норми на процесуалния закон, която може да доведе до отмяна на неприсъствено решение.
С оглед на тези данни следва да се приеме, че предвиденият в Гражданския процесуален кодекс ред за упражняване на съдебен контрол върху неприсъственото решение на Варненския районен съд е изчерпан, предвид изричната разпоредба на чл. 303, ал. 3 от ГПК. Подадената молба за отмяна на същия съдебен акт на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК е недопустима и следва да се остави без разглеждане.
По изложените съображения Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о.

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК за отмяна на влязлото в сила неприсъствено решение № 9 от 04.01.2011 г. по гр. д. № 7222/2009 г. на Варненския районен съд, подадена от В. Х. С. като майка и законен представител на А. В. С..
Определението може да се обжалва пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд на РБ в едноседмичен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: