Определение №403 от 17.9.2015 по ч.пр. дело №4545/4545 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

определение по ч.гр.д.№ 4545 по описа за 2015 г. на ВКС, ГК, Първо отделение

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 403

София, 17.09.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо отделение на Гражданска колегия в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВА

като взе предвид докладваното от съдия Т.Гроздева ч.гр.д.№ 4545 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.309 от ГПК.
Образувано е по подадена от Илга С. М. молба вх.№ 9631 от 03.09.2015 г. за спиране на изпълнението на влязло в сила решение № 18070 от 07.11.2014 г. по в.гр.д.№ 3035 от 2011 г. на Софийския градски съд, IV-B въззивен състав до постановяване на решение по подадената от Илга М. молба по чл.303, ал.1, т.5 ГПК за отмяна на това решение.
Видно от молби вх.№ 9885 от 12.09.2015 г. и вх. № 9993 от 16.09.2015 г. и приложените към тях декларация и платежно нареждане от 13.01.2015 г. до У. Б., молителката е внесла дължимото обезпечение по молбата за спиране на изпълнението на влязлото в сила решение в размер на 47 672,50 лв.
Предвид на горното молбата на Илга М. за спиране изпълнението на влязлото в сила решение по в.гр.д.№ 3035 от 2011 г. на Софийския градски съд е основателна и следва да бъде уважена. Налице са изискуемите от разпоредбите на чл.309 ГПК и чл.282 ГПК предпоставки- подадена е молба за отмяна на влязло в сила осъдително решение и е внесено надлежно обезпечение в размер, определен съгласно чл.282, ал.2, т.2 ГПК.

Воден от горното, Върховният касационен съд на Република България, състав на Първо отделение на Гражданска колегия

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА изпълнението на влязлото в сила решение № 18070 от 07.11.2014 г. по в.гр.д.№ 3035 от 2011 г. на Софийския градски съд, IV-B въззивен състав, чиято отмяна на основание чл.303, ал.1, т.5 от ГПК е поискана от Илга С. М. с молба вх.№ 69287 от 29.05.2015 г. по описа на СГС.

Да се издаде препис от определението на молителката.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.