Определение №41 от по гр. дело №813/813 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение по гр.д. на ВКС , ІV-то гражданско отделение стр.2
738_11_opr288_333(7)kt_y.doc

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 41
С., 12.01. 2012година

Върховният касационен съд на Р. България, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осми декември две хиляди и единадесета година, в състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА БОНЕВА
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
разгледа докладваното от съдия Йорданов
гр.дело N 813 /2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на А. К. Н. срещу въззивно решение от 01.03.2011 г. по въззивно гр.д. № 13033 /2010 г. на Софийски градски съд, а.о., ІІІ „в” с-в., с което е отменено решение от 24.06.2010 г. по гр.д. № 1620 /2010 г. на Софийски районен съд, 77 с-в., с което са уважени искове на жалбоподателя срещу М. на земеделието и храните по чл.344,ал.1,т.1,т.2 и т.3 КТ. за признаване на незаконността и отмяна на уволнение на ищеца от длъжността „главен специалист” в отдел счетоводство, за възстановяването и на заеманата преди уволнението длъжност и за осъждането на работодателя да и заплати обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение в размер на 3,413 лева за посочен период от 6 месеца и вместо това е постановено друго, с което исковете са отхвърлени.
Жалбоподателят твърди, че решението е неправилно и иска то да бъде допуснато до касационно обжалване, като излага основания за това.
Насрещната страна М. на земеделието и храните (нататък и МЗХ) не изразява становище по наличието на основания за допускане на решението до касационно обжалване.
Жалбата е допустима, тъй като е обжалвано въззивно решение, първите два иска са неоценяеми, а третият е обусловен.
Въззивният съд по въззивната жалба на МЗХ е приел, че по делото е доказано съкращаването на щата с две длъжностни щатни разписания, утвърдени със заповеди на Министъра на ЗХ, в сила от 13.01. и 13.11.2009 г., с второто от които, издадено въз основа на посочен в него нормативен акт, отдел „счетоводство” става дирекция „счетоводство”, щатната численост от 18 бройки е намалена на 16 и са премахнати и трите съществували в предишното щатно разписание бройки за длъжността „главен специалист”, която е заемала ищцата, заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата е издадена на основание новото щатно разписание и посочения в него нормативен акт, основание на прекратяването на трудовото правоотношение – съкращаване на длъжността е отразено в заповедта, преди уволнението на ищцата работодателят не е бил длъжен да извършва подбор, т.к. е съкратил всичките три щатни бройки за длъжността „главен специалист”.
И. от жалбоподателя материалноправен въпрос : необходимо ли е да бъде прието ново щатно разписание, за да бъде осъществен фактическият състав на уволнението поради съкращаване на щата е обуславящ, но не е разрешен в противоречие, а в съответствие с посочените от жалбоподателя три решения: № 135 /06.03.2009 г. по гр.д. № 78 /2008 г. на САС, № 52 от 09.02.2009 г. по гр.д. № 1001 /2007 г. на САС и от 25.11.2008 г. на ОС Силистра, в които в съответствие с установената практика на ВКС е прието, че за съкращаването на щата е необходима воля на работодателя за това, която се отразява при изготвянето на следващо щатно разписание, от което е премахната реално съкращаваната длъжност, към това следва да се добави, че изготвянето на щатното разписание е последващ акт, техническа дейност, която отразява изразената воля на работодателя за съкращаването на щата.
Поради изложеното не е осъществено основание по чл. чл.280,ал.1, т.2 ГПК за допускане на решението до касационно обжалване.
Жалбоподателят претендира разноски, но с оглед изхода от това производство няма право на разноски, ответникът не претендира разноски, не е доказал, че е направил такива и че е бил представляван от юрисконсулт, поради което разноски не следва да му се присъждат.
Воден от изложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДОПУСКА до касационно обжалване въззивно решение от 01.03.2011 г. по въззивно гр.д. № 13033 /2010 г. на Софийски градски съд, а.о., ІІІ „в” с-в..
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.