fbpx

Определение №412 от 8.11.2017 по ч.пр. дело №3744/3744 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 412

София, 08.11.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание шести ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:
Председател : МАРИО ПЪРВАНОВ
Членове : ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
изслуша докладваното от съдията ТОМОВ
ч. гр. дело №3744/2017 г., взе предвид следното :
Производството е по реда на чл.274, ал.3,т.2 и чл.274, ал.2 ГПК
Образувано е по частна жалба на М. Д. Д., представляван от адв. Д. С. срещу определение № 1351 от закрито заседание на 24.04.2017г по ч.гр.дело № 1887/2017г на Софийски апелативен съд, произнесъл се както по частна жалба на настоящия жалбоподател срещу отказ на на ОС Кюстендил да го освободи от внасяне на държавна такса с определение №138/2017 по гр.д№493/2016г., така и като е върнал , поради процесуална недопустимост, частната му жалба срещу определение № 135 от 14.02.2017г на ОС Кюстендил. С него е била отхвърлена молба на жалбоподателя – ищец по делото за намаляване размера на предявените парични искове. В първата част обжалваното определение е въззивно . Частният жалбоподател твърди, че същото е незаконосъобразно ,израз на некомпетентност и налагана корупционна практика. Иска допускането му до касационно обжалване , съответно отмяната му и освобождаване от държавна такса , като съображения са изложени в уточнения ,приложени като изложение. В изложение се сочи чл. 280 ал.1, т.3 ГПК ,тъй като произнесеното с определението е от значение за точното прилагане на закона и развитието на правото, налице е явно използване на служебно положение и е извършено престъпление от съдебния състав В частта, с която е е върната частната жалба срещу определение № 135 от 14.02.2017г на ОС Кюстендил оплакванията са за неправилност и незаконосъобразност по същите съображения и с цел да му бъде навредено , ,в тази част производството е по реда на чл. чл.274 ал.2 ГПК .
С изложението за допускане на частната жалба до касационно обжалване се иска същата да не бъде разглеждана от никой състав на ВКС, тъй като жалбоподателят е завел дела срещу съда и съдии от ВКС са си давали отводи по негови дела .Иска се също така чрез преюдициално запитване да се определи пред кой равен на ВКС съд в друга държава – членка на Европейския съюз да бъде разгледана частната жалба ,при наличните обстоятелства .
По общо направения отвод , по настоящето дело е налице определение №347/30.10.2017г ,за отвеждане на един от членовете на съдебния състав . По отношение на настоящия състав на ВКС не е налице основание за отвод съгласно чл. 22 ГПК, която разпоредба сочи обстоятелствата, при наличието на които не се допуска в състава на съда да участва съдия, с оглед гарантиране обективността при разглеждане на спора.
По отношение на заявеното пред настоящата инстанция искане за отправяне на преюдициално запитване до Съда на ЕС не са налице предпоставките на чл. 628 ГПК , изискващи тълкуването на разпоредба от правото на ЕС , или тълкуването и валидността на акт на органите на ЕС да е от значение за правилното решаване на делото. По реда на преюдициалното запитване не може да се определи компетентност на равен на ВКС съд в друга държава – членка ,който да разгледа частна жалба ,тъй като не е предвидена подобна процедура. Съдът на ЕС може да се произнася по въпроси, касаещи общностното право .

Върховен касационен съд, ІІІ г.о намира за неоснователна частната жалба срещу определението в частта ,с която е оставена без разглеждане частната жалба срещу определение № 135 от 14.02.2017г по гр.д№493/2016г на ОС Кюстендил. Същата е постъпила срещу определение извън подлежащите на обжалване с частна жалба . След като законът не е предвидил обжалване по този ред , частната жалба правилно е оставена без разглеждане като недопустима .
В частта ,с която е потвърдено определение №138/2017 по гр.д№493/2016г на ОС Кюстендил и е оставена без уважение молба за освобождаване на ищеца от държавна такса по делото настоящата частна жалба е допустима . Същата не следва да бъде допусната до касационно разглеждане , тъй като не отговаря на критерия за поставен , формулиран правен въпрос по смисъла на чл. 280 ,ал. 1 ГПК .В изложението се оценяват негативно действията и мотивите на съда за постановяване на обжалванвото определение, но липсва формулиран правен въпрос и обосновка на изтъкнатото основание по чл. 280 , ал.1, т.3 ГПК (в редакция съгласно пар.74 ЗИДГПК , обн. ДВ бр.86/2017г).
Кюстендилски окръжен съд е оставил без уважение искането на М. Д. за освобождаването му от внасяне на държавна такса по иска. Искането е мотивирано от обстоятелството че ищецът е безработен ,страда от тежки хронични заболявания , не притежава дялове и акции в търговски дружества и недвижимо и движимо имущество , освен къща на един етаж в [населено място] ,която е на етап груб строеж и е възбранена , приложена е декларация. Софийски апелативен съд е основал изводите си за семейното положение и имущественото състояние на молителя на данните от декларацията му , но решаващо е изтъкнал , че не се установява нетрудоспособност при ищеца, в трудоспособна възраст. Обстоятелството , че понастоящем молителят не работи и се издържа по собствени признания от заеми от роднини, не е възприето от въззивния съд като обосновка за извод ,че ищецът не притежава средства за заплащане на изискуемата държавна такса .
Касаторът обжалва определение на въззивен съд , което не е в отклонение от правилата , гарантиращи валидност и допустимост на съдебните актове.Касационното обжалване може да бъде допуснато само ако са налице предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК .В случая обаче както в касационната жалба, така и в молбата – уточнение касаторът не е формулирал кой е материалноправният или процесуалноправен въпрос от значение за изхода по конкретния спор за освобождаване от държавна такса , от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Непосочването на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване ,без да се разглеждат сочените допълнителни основания за това /ТР № 1 от 19.02.2010 г. по тълкувателно дело № 1 от 2009 г. на ОСГТК на ВКС/.
Касаторът следва да обоснове в изложение и посоченото основание по чл. 280 ал.1 т.3 ГПК не само декларативно. Съгласно задължителните за съдилищата в Републиката постановки по т. 4 на ТР № 1/19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. дело № 1/2009 г., правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение е от значение за точното прилагане на закона, когато разглеждането му допринася за промяна на създадената поради неточно тълкуване съдебна практика или за осъвременяване на тълкуването й с оглед изменения в законодателството или в обществените условия, а за развитието на правото: когато законите са непълни, неясни или противоречиви, така че да се създаде съдебна практика по прилагането им или за да бъде осъвременена.
Въпросът , освен че следва да е формулиран точно и ясно, трябва да конкретен , свързан с решаващите съображения на съда , да е включен в предмета на спора и да е обусловил правните изводи на въззивния съд в обжалваното определение . В тази връзка следва да се изтъкне ,че съставът на Софийски апелативен съд не е потвърдил първоинстанционното определение с мотивите, които касаторът оспорва в изложението. Приложената декларация по чл.83 ал.2 ГПК не е изгнорирана ,а е решаващо преценена. За да се достигне до инстанционен контрол на тази преценка, следва касаторът да съобрази изискванията на чл. 280 ал.1 ГПК. Наред с това въззивният съд не е приемал , че декларацията на молителя е с невярно съдържание , нито се е основавал на недекларирани факти – например, притежавани дялове и акции търговски дружества , доходи като управител на търговски дружества или банкови авоари, каквито жалбоподателят отрича да има .

По изложените съображения,ВКС ІІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

Не допуска касационно обжалване на определение № 1351 от закрито заседание на 24.04.2017г по ч.гр.дело № 1887/2017г на Софийски апелативен съд в частта , с която е потвърдено определение №138/2017 по гр.д№493/2016г на Окръжен съд – Кюстендил .
Оставя в сила определението в частта , с която е оставена без разглеждане частната жалба на М. Д. Д. срещу определение № 135 от 14.02.2017г по гр.д№493/2016г на ОС Кюстендил.
Определението не подлежи на обжалване

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Scroll to Top