Определение №420 от 30.9.2019 по ч.пр. дело №3286/3286 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 420

гр.София,

30.09.2019 г.

Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти септември, две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:ВЕСКА РАЙЧЕВА
Членове: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА
ЕРИК ВАСИЛЕВ

като разгледа докладваното от съдията Райчева ч. гр.д. №3286 описа за 2019 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Обжалвано е определение от 11.06.2019г. по гр.д.№268/2017г. на АС Варна, с което на основание чл.402, ал.1 ГПК е отменено частично допуснато обезпечение на бъдещ иск за сума от 28 000 лева и е отхвърлено искането за отмяна на обезпечението за сумата над 28 000 лева до 80 000 лева.
Частният жалбоподател – „Златни пясъци” АД, чрез процесуалния си представител поддържа доводи за неправилност на определението и моли да бъде отменено, като бъде отменено и допуснатото обезпечение на бъдещ иск изцяло.
Ответниците Х. Д. Х. и Н. У. Ф., като законни представители на И. Х., чрез процесуалния си представител поддържат, че определението е превилно и молят да се потвърди.
Върховният касационен съд, състав на четвърто г.о., при тези данни, приема за установено следното:
Жалбата е постъпила в срок, изхожда от процесуално легитимирана страна и е допустима.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
С определение от 08.06.2017г. по гр.д.№268/2017г. АС Варна , като е изменил частично определение № 1419/29.05.2017 г. на ОС – Варна, по ч.гр.д. 1170/2017 год., е допуснал обезпечаване на бъдещ иск на Х. Д. Х. и Н. У. Ф., като законни представители на И. Х. за сумата от 100 000 лв., представляващи обезщетение по чл. 49 ЗЗД, за неимуществени вреди, вследствие действия на служители на „Златни пясъци“ АД, [населено място], изразяващи се в множество телесни увреждания и болки и страдания от тях, чрез налагане на запор на банкови сметки на дружеството до размер от 80000 лв., при условие на внасяне на гаранция в размер на 2000 лв.
С решение от 11.03.2019г. по гр.д.№18/2019г. АС Варна , като е отменил частично решение № 1413/27.07.2018 год по гр.д. № 1438/2017 год на Окръжен съд Варна в отхвърлителната му част по иска с правно осн. чл. 49 от ЗЗД за разликата над 80 000 лв до 100 000 лв, е осъдил „Златни пясъци“ И. Х. представлявана от своите родители и законни представители Х. Д. Х. и Н. У. Ф. , сумата 100 000 лева обезщетение за имуществени вреди от непозволено увреждане. Със същото решение въззивният съд е потвърдил първоинстанционното решение в часттта му, с която приедявеният иск е отхвърлен за разликата до пълния му размер от 140 000 лева.
Установено е по делото, че на основание издаден изпълнителен лис от 12.03.2019г. за сума от 100 000 лева –обезщетение за неимуществени вреди от деликт, по въззивно гражданско дело №18/2019г. на АС Варна, е образувано изпълнително дело /№/.на ЧСИ Ал.Б., рег./№/. „Златни пясъци“ АД, [населено място] е внесло по изпълнителното делото суми на20.03.2019г. 80 000 лева, 46 944,50 лева и 3451,51 лева . С молба от 09.04.2019г. дружеството е заявило пред ЧСИ Ал.Б. ,че дава съгласие сумата от 80 000 лева да се заплати на взискателя. С молба от 25.04.2019г. „Златни пясъци” АД е поискало от АС Варна да опмени допуснатата обезпечение на основание чл.402, ал.1 ГПК, тъй като по сметка на ЧСИ по изпълнително дело /№/, е преведена сума от 130 296,01лева, която надвишава с 50 000 лева допуснатото обезпечение. С молба от 28.05.2019г. Х. Д. Х. и Н. У. Ф., като законни представители на И. Х., са заявили че допуснатото обезпечение следва да се отмени частично като остане в сила за сумата 52 000 лева /40 000 главница и 12 000 лихви/, тъй като въззивното решение не е влязло в сила поради подадената от тях касационна жалба срещу същото в частта му, с която е отхвърлен предявения иск до пълния му размер от 140 000 лева.
С обжалваното определение от 11.06.2019г. по гр.д.№268/2017г. АС Варна на основание чл.402, ал.1 ГПК е отменил по молба на „Златни пясъци”АД частично допуснато обезпечение на бъдещ иск за сума от 28 000 лева и е отхвърлил искането за отмяна на обезпечението за сумата над 28 000 лева до 80 000 лева. За да постанови обжалваното определение съдът е приел , че плащане на суми по изпълнителното дело, образувано въз основа на невлязло в сила решение, не може да се приеме като основание за отмяна на допуснатото обезпечение изцяло, с оглед на факта че въззивното решение е обжалвано в отхвърлителната му част за сума от 40 000лева главница и 12 000 лева лихви, по отношение на които претенции не е отпаднала причината, поради която е допуснато обезпечението.
При така установените данни по делото Върховният касационен съд, състав на ІV г.о. намира, че обжалваното определение е правилно. Допуснато е обезпечение на бъдещ иск, който е бил надлежно предявен за сумата 140 000 лева – обезщетение за вреди от непозволено увреждане, ведно със дъконната лихва, считано от 25.02.2017г. По същият е било образувано гражданско дело №1438/2017г. на ОС Варна, приключило с осъдително решение от 27.07.2018г. , което с решение от 11.03.2019г. по гр.д.№18/2019г. АС Варна е отменил частично и е присъдил обезщетение в размер на 100 000 лева, ведно с лихва от 25.02.2017г., като е отхвърлил иска до пълния му размер от 140 000лева. Въззивното решение е обжалвано с касационна жалба и по отношение на отхвърлената част от иска е продължила да съществува обезпечителна нужда по смисъла на чл.391 ГПК. При тези данни в обжалваното определение правилно е прието, че допуснатото обезпечение не може да бъде отменено изцяло, тъй като за част от претенцията на ищците продължава да съществува причината , поради която е било допуснато – вероятната основателност на иска. За ищцата съществува възможност да бъде завишен размера на търпимите вреди, до пълния претендиран размер, за които е допуснато обезпечението. Ето защо обжалваното определение следва да бъде потвърдено.
Предвид изложените съображения, съдът

О п р е д е л и :

ПОТВЪРЖДАВА определение от 11.06.2019г. по гр.д.№268/2017г. на АС Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: